Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 29 maj 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Revisionsberättelse för år 2022

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnder i Vansbro kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte har varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av revionsberättelse för år 2022.

Handläggare: kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Årsredovisning 2022

Resultatet för år 2022 uppgick till -1,1 mkr. Vilket är 5,8 mkr lägre än budgeterat. Kommunen har de senaste åren haft positiva resultat med mellan 26 mkr-28 mkr per år. Anledningarna till de överskotten är främst ökade skatteintäkter och en engångsintäkt för Skyddsvallen som inte hör till ordinarie verksamhet under 2021. Under 2022 har skatteintäkterna fortsatt varit högre än antagit i budget men kommunens kostnader har ökat vilket gör att resultatet blir negativt. Kostnadsökningen förklaras främst av ökade kostnader för snöröjning, ökade placeringskostnader inom Individ- och familjeområdet och ökat behov av personal.

Kommunstyrelsens driftverksamhet, som består av ovanstående sektorer redovisade ett underskott på ca 19 mkr. Under året förstärktes budget för sektor Social omsorg med 14,4 mkr. Kommunfullmäktige beslutade under hösten att med anledning av IFOs underskott och att skatteintäkterna ökat under året jämfört med budget genomföra en ombudgetering där budgeten för skatteintäkterna ökades med 14,4 mkr och budgeten för IFO med motsvarande belopp.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2022.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Ansvarsprövning 2022 för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Handläggare: kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Senast uppdaterad: 30 maj 2023