Beviljat projekt

Mora kommun har beviljats stöd från Jordbruksverket och Leader Duo Dalälvarna för ett samverkansprojekt som ska undersöka möjligheterna att utveckla naturturism i området Vildmarksrike. Projektet sker i samverkan med Leksand och Vansbro kommun, Visit Dalarna samt ett stort antal föreningar, företag och markägare i området.

Vildmarksriket är ett stort skogsområde beläget i en triangel mellan Mora, Vansbro och Leksands kommun. Området uppmärksammades redan på 1960-talet av bland andra naturfotografen Jan Lindblad för sina höga naturvärden. Kommunerna genomförde 2010 en inventering som bland annat visade att området skulle lämpa sig väl för naturturism.

2021 kontaktades Mora kommun av entreprenörer i området som önskade undersöka möjligheterna att utveckla naturturism i Vildmarksriket. För att komma vidare såg man att många olika parter måste vara inblandade och bli överens om hur en utveckling av naturturism skulle kunna förverkligas. Markägare, entreprenörer, föreningar och lokalboende blir alla involverade och behöver ha en gemensam vision där allas intressen tillvaratas. Ett projekt för att samla alla intressenter behövdes.

En projektansökan för finansieringen av utvecklingsprojekt för naturturism i vildmarksriket gjordes till Leader Duo Dalarna med Mora kommun som projektägare och ansökan har nu beviljats. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet i den Europeiska jordbruksfonden och Dalälvarnas utvecklingsområde.

Målet är att det vid projektets slut, i oktober 2024, ska finnas en plan för utveckling av Vildmarksriket som är förankrad hos de olika intressenterna. En utveckling av naturturism kommer att kunna ge nya arbetstillfällen och inkomster till markägare och entreprenörer, något som på sikt innebär inkomster till kommunerna.

”Riktigt roligt med det här initiativet från engagerade personer i Mora kommun och att det resulterar i ett projekt för hela området mellan våra tre kommuner. Våra besöksnäringsföretag, markägare och föreningar behöver stöd för att hitta modeller för fortsatt utveckling av naturturism i våra trakter”.
- Oskar Lundgren, Näringslivschef Vansbro kommun.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023