Kommunstyrelsens i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 12 september 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Övertagande från Vansbro hembygdsförening

Förfrågan från Vansbros Hembygdsförening om överlåtelse till Vansbro kommun gällande Telekiosken och scenen vid Lokparken har inkommit. Vansbros Hembygdsförening har inget behov av Telekiosken och scenen då föreningens verksamhet är flyttad till hembygdsgården nere vid herrgården (Vansbrosimningens kansli). Föreningen har inga ekonomiska förutsättningar att fortsatt förvalta byggnaderna.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att överta ägandet och driften av Telekiosken i Lokparken. Övertagandet genomförs i syfte att avyttra lokalen i samband med flytt från nuvarande plats. Om flytt inte kan genomföras ska lokalen rivas.

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda ägandeförhållandet för scenen i Lokparken.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Redovisning avseende Plan för att minimera underskott med anledning av rapport om tidiga avvikelser

I anslutning till prognosen per sista april 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa pågående arbete med Plan för att minimera underskott med anledning av rapport om tidiga avvikelser, i enlighet med tidigare fattat beslut 2023-03-01 KS Au § 56, på kommunstyrelsens informationsdag 2023-09-05 för beslut i kommunstyrelsen 2023-09-12.

Förvaltningen I detta ärende redovisas hur arbetet går till. Ärenden innehåller ingen uppföljning av punkterna som redovisades på kommunstyrelsens informationsdag den 4 april. Presentation finns bifogat detta ärende. Den ekonomiska uppföljningen kommer att ske enligt den beslutade ekonomiska rapporteringen. Varpå punkterna kommer att följas upp i anslutning till augustiprognosen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Svar på medborgarförslag avseende digitala skyltar vid inkommande vägar

Ett medborgarförslag har lämnats där förslagslämnaren föreslår att Vansbro kommun sätter upp digitala infartsskyltar. Föreslagna placeringar ska vara vid de inkommande vägarna. Före Äppelbo för trafikanter som kommer västerifrån, i Dalasågen för norrifrån kommande, i Grönalid för söderifrån kommande och i Nås för österifrån kommande trafik.

Beslut: Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om uppsättande av digitala skyltar.

Kommunstyrelsen uppskattar förslaget på hur skyltningen av kommunen skulle kunna förbättras. För att säkerställa att en eventuell skyltning blir långsiktigt välskött och finansierad krävs ett framtagande av en skyltpolicy eller liknande, där tillhörande budget tilldelas. Skyltning är ett utvecklingsområde och kommunstyrelsen tar till sig synpunkten på att det bör prioriteras.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 13 september 2023