Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 25 september 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Strategisk plan och budget 2024-2027

Kommunfullmäktige behandlar ärende om strategisk plan och budget för åren 2024-2027.

Till kommunens utvecklingsområden finns indikatorer kopplade. Indikatorerna följer med från tidigare år och målen ska vara uppnådda till 2027. Indikatorerna för det ekonomiska resultatet har dock förändrats efter budgeten 2024-2026.

Observera att beslutet redovisas i detalj i protokollet, så snart protokollet är justerat.

Beslut: Kommunfullmäktige
A. Fastställer kommunens utvecklingsområden och indikatorer för mätning av områdena.

B. Anslår driftbudget för 2024-2026.

C. Fastställer investeringsplanen enligt strategiska planen.

D. Skattesatsen fastställs för år 2024.

E. Fastställer tak för kommunens långfristiga lån under perioden 2024-2028.

F. Fastställer kommunens checkräkningskredit.

G. Fastställer borgensramar för
- Stiftelsen Vansbrohem
- Vansbro Teknik AB
- Dala Vatten och Avfall AB (kommunens andel är 25 %)
- Brandkåren Norra Dalarna (kommunens andel är 12,6 %)
- Inlandståget AB

H. Fastställer borgensavgifter
För Stiftelsen Vansbrohem, Vansbro teknik AB, Dala vatten och avfall AB samt Inlandståget AB.

I. Fastställer i övrigt strategisk plan 2024-2027.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Serviceplan för Vansbro kommun 2023

2020 fastställde kommunfullmäktige Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022.

Syftet med serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga servicen, både kommersiell och offentlig, som finns på landsbygden samt ha en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den nivån ska upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplanearbete.

Region Dalarna har informerat om en ansökan om investeringsbidrag från Äppelboboa för en solcellsanläggning. Ett villkor för att besluta om stöd till kommersiell service är att det finns en aktuell serviceplan. För att Region Dalarna ska gå vidare med ärendet krävs ett politiskt beslut i Vansbro kommun att tidigare plan kan gälla tills en ny plan tagits fram.

Beslut: Kommunfullmäktige förlänger gällande Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022 att gälla tills ny serviceplan utarbetats.

Ny Serviceplan för Vansbro kommun ska fastställas innan 2023 års utgång.

Kommande Serviceplan för Vansbro kommun fastställs av kommunstyrelsen.

Handläggare: kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Handlingsprogram Brandkåren Norra Dalarna 2023

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun eller kommunalförbund upprätta ett handlingsprogram som kan leda till räddningsinsatser.

De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna användas som information till allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn. Programmen bör grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar med mer.

Handlingsprogrammen ska vara aktuellt och återge det faktiska och förväntade läget i kommunen avseende risker för olyckor och hur kommunen genom sin olycksförebyggande verksamhet och sin räddningstjänst avser att hantera dessa risker.

Kommunerna bör regelbundet följa upp och kontrollera att verksamheten uppfyller och bedrivs i enlighet med den inriktning som satts upp i handlingsprogrammen och att målen i handlingsprogrammen är relevanta och styr verksamheten i önskad riktning. Uppföljningen är också viktig för att följa om det sker betydande förändringar i verksamheten.

När det finns behov av att förändra de mål som satts upp i handlingsprogrammen eller om det sker betydande förändringar i verksamheten ska handlingsprogrammen revideras och samrådas med de organisationer som särskilt berörs av förändringarna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogrammet för Brandkåren Norra Dalarna 2023.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se


Senast uppdaterad: 26 september 2023