Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 13 november 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Antagande av detaljplan Östanå

Vansbro kommun har bedömt att området Östanå, del av Saltvik 65;1, 107:1 och 118:1 är lämpligt för bostadsbyggande i strandnära läge.

Planförslag för detaljplan Östanå (Del av Saltvik 65:1, 107:1 och 118:1) har varit ute på granskning, inkomna synpunkter har sammanställts i granskningsutlåtande.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande och efter att planen antagits och vunnit laga kraft ligger den till grund för bygglovsprövning.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner granskningsutlåtande. Kommunfullmäktige antar detaljplan Östanå, del av Saltvik 65:1, 107:1 och 118:1

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Delårsrapport 2023 Vansbro kommun

Delårsrapporten har utarbetats per 31 augusti 2023 och innehåller även en prognos för helåret som behandlas av kommunstyrelsen i annat ärende.

Periodens resultat uppgår till +4,4 mkr vilket är en försämring med 9,5 mkr jämfört med förra årets delårsperiod.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2023.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Avfallstaxa 2024

Vansbro Teknik AB har utarbetat förslag på ny avfallstaxa och föreslår kommunfullmäktige i Vansbro att besluta om den.

 • Höjning av avfallstaxan med 10%
  • Höjningen är en konsekvens av ökade transport- samt behandlingskostnader för kommunalt avfall.
  • Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling grovavfall samt transport).
  • Höjning föreslås avseende hämtningsavgift för samtliga aktiva tjänster i avfallstaxan.
  • Ökning av avgift föreslås på samtliga tilläggstjänster som genererar en ökning av avfall vilket resulterar i stigande transport och behandlingskostnader. Avser endast specifika beställningar av extra tjänster och innebär ingen höjning av avfallstaxan i sin helhet.
  • Höjning föreslås för slamtaxan för att möta ökade kostnader mot entreprenör samt stigande behandlingskostnader.
 • Ny taxa
  • Enligt lagkrav tillkommer en taxa på hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet (15 kap. Miljöbalken 1998:808).
 • I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte.
  • Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 10 %.

Beslut: Kommunfullmäktige antar Avfallstaxan för år 2024.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: VA-taxa 2024

Styrelsen i Vansbro Teknik AB föreslår kommunfullmäktige i Vansbro kommun att besluta:

- Att VA-brukningsavgifterna höjs med 20 % och att VA-anläggningsavgifterna förblir oförändrade.

Styrelsen föreslår en höjning av VA-brukningsavgifterna med 20 %. Föreslagen höjning är en konsekvens av ökade produktions-, avskrivnings- och räntekostnader. VA-anläggningsavgifterna föreslås förbli oförändrade.

Dala Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med effektiviseringar, kostnadsbesparingar och omprioritering av investeringar för att hålla kostnader så låga som möjligt.
VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter är till huvuddelen reglerat i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna, men avgifterna får inte överskrida det som behövs för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen.

VA-avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning. Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgifterna.

Beslut: Kommunfullmäktige antar VA-taxan för år 2024.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 14 maj 2024