Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 28 november 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Familjecentralsliknande verksamhet

Familjecentralsliknande verksamhet i Vansbro skulle kunna medföra ekonomiska fördelar för kommunen samt positiva sociala effekter. Genom samverkan mellan kommun och region möjliggörs tidiga insatser för barn och familjer, vilket kan minska framtida kostnader för individ- och familjeomsorgen. Detta kan även bidra till att skapa bättre förutsättningar för barns inlärning och därmed positiva resultat i skolan. En sådan samverkan kan därmed vara gynnsam för både kommunens ekonomi och invånarnas välfärd på sikt.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för en familjecentralsliknande verksamhet i samarbete med regionen.

Handläggare: sektorchef lärande Lars Lisspers, e-post lars.lisspers@vansbro.se

Ärende: Utredning avseende skolorganisation för Myrbacka och Nederborgs skolor

Skolorganisationen för Myrbacka och Nederborgs skolor har utretts.

Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda en förändring av skolorganisationen i Dala-Järna och Nås med undervisning i båda skolorna för respektive upptagningsområde med start hösten 2025. Den utredningen som hittills genomförts ska kompletteras med:

- Ekonomiska konsekvenser av förändringen
- Möjlighet till samlokalisering av förskolan i Nederborgs skolas lokaler
- Genomförande av medborgardialog
- Dialog med personal
- Klasstorlekar och organisering på respektive skola under kommande femårsperiod
- Beakta behovet av upprustning av den fysiska lärmiljön samt utemiljö och att detta anpassas efter aktuella åldrar.

Handläggare: sektorchef lärande Lars Lisspers, e-post lars.lisspers@vansbro.se

Ärende: Lokal serviceplan för Vansbro kommun

2020 fastställde kommunfullmäktige Serviceplan för Vansbro kommun 2020-2022.

2023 förlängde kommunfullmäktige den gällande Serviceplanen fram till att ny Serviceplan framtagits för 2023 och framåt.

Syftet med serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga servicen, både kommersiell och offentlig, som finns på landsbygden samt ha en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den nivån ska upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan erbjuda.

Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplanearbete.

Serviceplanen ska fungera som ett övergripande dokument som ska hålla en längre tid men som åtföljs av en handlingsplan som uppdateras kontinuerligt. Handlingsplanen beskriver aktuella åtgärder som syftar till att nå ambitionerna beskrivna i Serviceplanen. Handlingsplanen tas fram i samverkan mellan kommunbygderådet och förvaltningen och uppdateras årligen.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer förslag till Serviceplan för Vansbro kommun, att gälla från och med 2024-01-01.

Handläggare: näringslivschef Oskar Lundgren, e-post oskar.lundgren@vansbro.se

Senast uppdaterad: 29 november 2023