Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 11 december 2023. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Strategi för kommunens krisberedskap 2023-2026

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap.

Detta styrdokument, som med kommunens nomenklatur kallas strategi, beslutas av kommunfullmäktige och innehåller kommunens egen inriktning och styrning av arbetet med krisberedskap. Kommunfullmäktiges mål och inriktning under mandatperioden tar avstamp i den övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som genomförts under 2023, samt den utbildning och den erfarenhet som krisberedskapsarbetet under tidigare mandatperiod gett.

Den mer detaljerade planeringen ska sedan hanteras i årlig handlings- eller verksamhetsplaner som beslutas av styrelse eller tjänsteperson.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer Strategi för kommunens krisberedskap.

Handläggare: sekretariatschef Agneta Jansson, e-post agneta.jansson@vansbro.se

Ärende: Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare

Enligt kommunallagens 5 kapitel 3 § ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Kommunallagens bestämmelse syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Programmet ska vara styrande vid upphandling av privata utförare i syfte att förbättra uppföljning och kontroll, öka allmänhetens insyn, samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Genomförd uppföljning ger också faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll i produktionen.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet avser all verksamhet som genom upphandling och avtal utförs av privata aktörer. Programmet gäller för mandatperioden 2023-2026.

Handläggare: sekretariatschef Agneta Jansson, e-post agneta.jansson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 12 december 2023