Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 6 februari 2024. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Bild på en beslutsklubba.

Ärende: Friskvård för deltagare inom aktivitetscentrum

I enlighet med kommunstyrelsens beslut KS 2023-01537, har deltagare inom aktivitetscentrum, som omfattas av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) gällande sysselsättning, under år 2023 erhållit fri entré till Vansbro kommuns simhall och gym. Syftet med detta beslut var att främja hälsa och välbefinnande bland deltagarna. Efter utvärdering föreslås nu att tidigare beslut permanentas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar permanenta försöksverksamheten avseende fri friskvård för deltagare inom aktivitetscentrum. Detta gäller specifikt för individer inom ramen för daglig verksamhet enligt LSS, samt de som är engagerade i daglig sysselsättning enligt SoL. Syftet är att fortsätta stödja och främja hälsan för dessa målgrupper genom tillgänglig och kostnadseffektiv friskvård.

Handläggare: sektorchef social omsorg Patrik Prahl, e-post patrik.prahl@vansbro.se

Ärende: Nyttjanderättsavtal plasketområdet

Vansbro AIK simklubb önskar ett längre nyttjanderättsavtal från markägaren Vansbro kommun gällande Plasketområdet. Detta för att kunna söka medel från Arvsfonden för utveckling av området.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner förslag till nytt nyttjanderättsavtal.

Handläggare: Utredare Tobias Eriksson, e-post tobias.eriksson@vansbro.se

Ärende: Svar på medborgarförslag avseende information till medborgarna

Medborgarförslaget föreslår att kommunen, med jämna mellanrum, en gång per månad, informerar via Vansbrobladet/Järnanytt vad som sker med till exempel nybyggnationerna, som alla partier säger sig vilja verka för, stationshuset, gång- och cykelväg längs Äppelbovägen med mera..

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att svara frågeställanden med information om ny rutin enligt nedan.

För att förbättra informationen till medborgarna om olika samhällsutvecklingsprojekt kommer information på kommunens hemsida uppdateras mer frekvent. Idag finns beskrivning av pågående projekt på hemsidan främst via ”Bygg- och miljöprojekt” och ”Samhällsplanering”.

För att tillgängliggöra informationen mer kommer information finnas i varje nummer av tidningen ”Näringslivet i Vansbro kommun” som utkommer fyra gånger per år. Ytterligare annonsering kan ske även i andra publikationer vid större informationsbehov.

Kommunstyrelsen anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Handläggare: kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Senast uppdaterad: 7 februari 2024