Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 26 februari 2024. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Bild på en beslutsklubba.

Ärende: Resor för förtroendevalda

Medarbetare har möjlighet att boka kommunens bilar, åka kollektivt eller få reseersättning vid uppdrag i tjänsten.

Behov har uppkommit av att förtroendevalda med uppdrag att företräda kommunen ska ha samma möjlighet att boka kommunens bilar då de åker till annan kommun.

Rutinen för det är att överordnad chef ska godkänna resan och om poolbilar inte finns tillgängliga möjligheten att eventuellt hyra bil. För förtroendevalda gäller då att det stäms av med kommunstyrelsens ordförande som fattar beslut, eller vice 1:e vice ordförande om kommunstyrelsens ordförande är jävig.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att förtroendevalda som har uppdrag att företräda kommunen i annan kommun har möjlighet att boka kommunens poolbilar om de är lediga, alternativt hyra bil enligt samma principer som medarbetare. Beslutet gäller tills dess att reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun uppdateras.

Handläggare: Personalchef Lillemor Tännström, lillemor.tannstrom@vansbro.se

Ärende: Avgifter och tillämpningsanvisningar för äldreomsorgen

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.
För detta stöd och denna hjälp får kommunen, enligt grunder som kommunen bestämmer, ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader.

Vansbro kommuns kostenhet tillagar matlådor till hemtjänstens brukare i tillagningskök på Myrbacka Skola och Smedbergsskolan. Kostenheten tillagar i snitt 450 matlådor i veckan till hemtjänstens brukare. Taxor för dessa matlådor ligger på 50 kr per matlåda samt 5 kr för dessert. Intäkten täcker inte kostnaderna. Taxan har inte justerats på många år och kostnader för livsmedel och personal har ökat kraftigt. Nuvarande kostnader för tillagning och packning av matlådorna är ca 67 kronor och ca 9 kronor för dessert.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har en årlig översyn av avgifter för vård och omsorg påbörjats.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter och tillämpningsanvisningar”, att gälla från och med 2024-03-01, innebärande 75 kronor för matlådor och 10 kronor för dessert.

Handläggare: Sektorchef äldreomsorg Frida Hellberg, frida.hellberg@vansbro.se

Senast uppdaterad: 28 februari 2024