Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 12 mars 2024. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Bild på en beslutsklubba.

Ärende: Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2023

Enligt 3 kap. § 10 patientsäkerhetslagen ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2023.

Handläggare: enhetschef elevhälsan Elisabeth Hekkala, e-post elisabeth.hekkala@vansbro.se

Ärende: Avvikelser elevhälsans medicinska insats 2023

I det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 ingår att sammanställa och analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter för att vidta åtgärder på händelser som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner sammanställning och analys av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter inom elevhälsans medicinska insats 2023 med vidtagna åtgärder.

Handläggare: enhetschef elevhälsan Elisabeth Hekkala, e-post elisabeth.hekkala@vansbro.se

Ärende: Riktlinjer för elinköp

Kommunens aktuella avtal för inköp av el upphör att gälla 31 juli 2024 efter att ha gällt under fyra år. Under avtalstiden har elmarknaden förändrats och det är ej längre möjligt för kommunen att säkra upp elpriset med ett fast pris under exempelvis en fyraårsperiod. Nu har ett förslag utarbetats avseende riktlinjer för elinköp med syfte att underlätta för förvaltningen när el ska köpas in till kommunen.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer avseende elinköp Vansbro kommun, enligt utarbetat förslag.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2024