Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 9 april 2024. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt

Beslutsklubba

Ärende: Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, projekt Närsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat Vansbro kommun ett EU- finansierat bidrag med 7 miljoner kronor för att bygga ut bredband i byn Närsen med omnejd.

Vansbro kommun kommer inte att bli medfinansiär då bidraget täcker hela kostnaden för utbyggnaden fram till de 20 hushåll som är bidragsberättigade.

Fastigheter erbjuds anslutning där anslutning har kostnadstäckning inom projekt Närsen.

Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur inom projekt: Utbyggnadsprojekt 2023-212000-2130-projekt Närsen.

Projektet finansieras i sin helhet med bidrag från Post- och Telestyrelsen om sju miljoner kronor.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Programutbud och utbildningsplatser, Vansbro utbildningscenter, läsåret 2024/2025

Huvudmannen för gymnasieverksamheten beslutar årligen besluta om gymnasieorganisationen inför kommande år antagning, för rapportering till Dalarnas kommunförbund.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer organisationen för egen gymnasieskola antagningen 2024, Vansbro Utbildningscenter, enligt följande:

Sammanställning

Program

Platser antagningen 2024

BF: Barn- och fritidsprogrammet

14

FT: Fordons- och transportprogrammet

8

IN: Industritekniska programmet

10

NA: Naturvetenskapsprogrammet

8

SA: Samhällsvetenskapsprogrammet

8

TE: Teknikprogrammet

8

VO: Vård- och omsorgsprogrammet (lärling)

6

Handläggare: tf. skolchef Lotten Kluck, e-post lotten.kluck@vansbro.se

Ärende: Patientsäkerhetsberättelse 2023

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen skall hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. I bilagd patientsäkerhetsberättelse har sammanställts det patientsäkerhetsarbete som genomförts i Vansbro kommun under 2023.

Under 2023 har sektor äldreomsorg, Vansbro kommun arbetat för en patientsäker vård på olika nivåer med olika yrkesgrupper.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för år 2023.

Handläggare: verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen Marie van Geffen-Blomberg, e-post marie.geffen-blomberg@vansbro.se

Senast uppdaterad: 11 april 2024