Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 29 april 2024. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Bild på en beslutsklubba.

Ärende: Investeringsmedel Gröna vägen

Energimyndigheten har utlyst stöd om 1 543 mkr till utbyggnad av strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Syftet är att bidra till ökad elektrifiering av regionala tunga vägtransporter och på så vis bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Stödet täcker 100 procent av stödberättigade kostnader.

Malung-Sälens kommun har varit koordinerande i ansökan som hette Gröna vägen till Sälenfjällen. Fokus ligger på publika ladd- och tankstationer för snabbladdning av el- och vätgasfordon med fokus på regionala nätverk och anpassat för tunga transporter. Laddstationen måste vara i drift i över 5 år och erfarenhets- och kunskapsöverföring kommer att ske till andra aktörer.

Laddstationer på 3 ställen blev godkända i ansökan, i Vansbro, Malungs-Sälens och Smedjebackens kommuner under år 2022. Vansbro kommun erhöll 9 653 750 kr i stöd.

Beslut: Kommunfullmäktige avsätter 9 654 tkr i investeringsmedel för byggande av tre laddstationer.

Handläggare: sektorchef samhälle Per-Erik Nilsson, e-post per-erik.nilsson@vansbro.se

Ärende: Avyttrande av Inlandståg AB

Sedan en längre tid tillbaka har Inlandsbanan AB (IBAB) övervägt att sälja ett av sina dotterbolag Inlandståg (ITÅG). Bakgrunden till att IBAB kommit till slutsatsen att sälja ITÅG är bolagets litenhet gällande resurser i form av ledning och tillgång på fordon.

Enligt IBAB:s bolagsordning skall ägarkommunerna beredas möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse till exempel bildande eller avveckling av dotterbolag.

IBAB:s styrelse önskar att eventuella yttranden är styrelsen tillhanda senast den fredagen den 12 april 2024.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Vansbro kommun inte har något att erinra mot försäljning av Inlandståg AB (ITÅG).

Handläggare: kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Avyttrande av Inlandståg AB

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS och 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO. Rapporterna ska vidarebefordras till kommunens revisorer samt en statistikrapport över ej verkställda beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av rapporteringen.

Handläggare: sektorchef äldreomsorg Frida Hellberg, e-post frida.hellberg@vansbro.se

Senast uppdaterad: 30 april 2024