Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 3 juni 2024. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Revisionsberättelse 2023

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Vansbro kommun delvis bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll delvis varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.

Revisorerna tillstryker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dess organisation.

Revisorerna tillstryker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023. Dock bör kommunstyrelsen beakta de avvikelser som den auktoriserade revisorn lämnat i yttrande.

Beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelse för år 2023.

Handläggare: kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Årsredovisning Vansbro kommun 2023

Resultatet för år 2023 uppgår till – 15 mkr en avvikelse på -11,2 mkr mot budget.

Kommunstyrelsens driftverksamhet är indelad i ovanstående sektorer och det samlade resultatet var ett underskott på 37 mkr mot budget. Att underskottet blir mindre beror på ökade skatteintäkter jämfört med budget

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2023 och nyttjar 15 686 tkr ur den upparbetade resultatutjämningsreserven för att täcka 2023 års underskott.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Ansvarsprövning 2023 för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har att fatta beslut i ärende om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen 5 kap. 24 §.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023

Handläggare: kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Senast uppdaterad: 4 juni 2024