Kommunens badplatser är godkända

Den 25 juni tog miljökontoret prover vid de kommunala badplatserna Glatjärn, Ticknäs, Närsjö och Gensen. Nu har provsvaren kommit tillbaka och visar på tjänligt badvatten.

Bild

Närsjö

Provtagning av vatten vid badplatser

Proverna som tas är värden på E.coli och intestinala enterokocker och vattnets temperatur. Detta gör vi enligt vägledning för badvatten från Havs & Vattenmyndighetens direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten). När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som: Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan till exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret.

Vattenkvalitén varierar alltid och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov. Visar också prov nummer två på otjänligt vatten kan det bli badförbud.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024