Om skolan

På Vansbro gymnasium har vi en stimulerade lärmiljö där eleven sätts i centrum. Det lilla formatet, med nära samarbete mellan all skolpersonal och eleverna, ger goda förutsättningar för att möta och bemöta alla elever. Skolan ligger i fräscha och ändamålsenliga lokaler i centrala Vansbro.

Hjärtat på vår skola är Café Oasen. Med sitt läge mitt i skolan blir kafeterian en naturlig träffpunkt för alla elever och personal. Här kan man både umgås och hitta studiemöjligheter.

I kafeterian kan du hitta allt ifrån frukost, mellanmål, lunch och ”gofika”.

Vi satsar på elevhälsa och goda studieförutsättningar. Därför erbjuder vi alla elever att delta på pulshöjande morgonaktiviteter före ordinarie undervisning. Alla deltagare blir sedan bjudna på frukost eller förmiddagsfika i Café Oasen.

I våra studiestugor och på lovskola kan du som elev få extra tid och hjälp för att:

 • Jobba för högre betyg
 • Få läxhjälp
 • Studiestruktur- och planeringshjälp
 • Få extra hjälp om du tycker något är utmanande eller svårt

Vansbro Utbildningscenter (VUC)

Vansbro Utbildningscenter (VUC) vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven, men också för andra elever, personal och för en trygg och säker arbetsmiljö.

Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesliv. Därför verkar Vansbro Utbildningscenter aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.

Till grund för skolans policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder, men också att ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön, bland elever och personal.

Syfte

Syftet med skolans drogpolicy är att:

 • Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika.
 • Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan.
 • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor.
 • Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger.
 • Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra studierna och lyckas i skolan.

Mål

Målet för arbetet med skolans drogpolicy är att:

 • Öka andelen elever som inte använder tobak, alkohol eller narkotika. • Minska användningen av alkohol bland de elever som redan använder alkohol. • De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför studierna och får det stöd som är möjligt.

Regler

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och ska vara rök-, alkohol- och drogfri.

För elever och personal gäller:

 • Tobaksrökning är förbjudet inom skolans område.
 • Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol under skol-/arbetstid.
 • Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger på skolan.
 • Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan.

Definition av droger

Med droger avses i denna policy:

 • Alkohol
 • Narkotika (enligt lag otillåtna preparat)
 • Tobak
 • Dopingpreparat
 • Läkemedel (icke medicinskt betingat bruk)

Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott och ska anmälas till polisen, enligt lag.

 • Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte.

Lagstiftning

Skolan har att följa och tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör droger i skolmiljön. Detta regleras i följande lagar:

 • Grundlagen
 • FN:s Barnkonvention
 • Narkotikastrafflagen
 • Tobakslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Skollagen
 • Socialtjänstlagen
 • Sekretesslagen

FÖREBYGGANDE INSATSER

Vansbro Utbildningscenters förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer. Även insatser för att öka upptäcktsrisken har en förebyggande effekt.

Skolan arbetar med följande förebyggande insatser:

 1. Policy

Skolans drogpolicy är det viktigaste verktyget i det förebyggande arbetet. Policyarbete i sig har en förebyggande effekt.

 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skolan bedriver i enlighet med Arbetsmiljölagen ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som syftar till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolans drogpolicy är ett stöd i detta arbete.

 1. Hälsosamtal

Hälsosamtal inom elevhälsan erbjuds alla elever i årskurs 1.

 1. Föräldrar

Föräldrars engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens utveckling och har en förebyggande effekt.

 1. Samverkan

Samverkan med socialtjänst, polis och praktikplatser sker i syfte att stärka arbetet med skolans drogpolicy. I denna samverkan kan exempelvis övning/patrullering med droghund ske på skolan.

 1. Kunskap och samtal

Elever informeras om skolans policy genom skolans hemsida och i samband med skolstart. I undervisningen ges utrymme för kunskapssökande, samtal och lärande, för att ge eleverna förutsättningar för att kritiskt kunna värdera och reflektera över information om droger.

 1. Drogtestning

Drogtestning via vårdcentralen/ungdomsmottagningen erbjuds vid misstanke om användning av narkotika. Syftet är att bekräfta misstankar och skapa bra förutsättningar för stöd och hjälp till eleven. Drogtestning är alltid frivilligt, men att avstå medför en anmälan till socialtjänsten och att eleven inte kan delta i praktiska moment eller APL.

 1. Fortbildning

Lärare och personal ges möjlighet till fortbildning om droger.

Handlingsplanen syftar till att:

HANDLINGSPLAN

 • Säkerställa rutiner för hur skolan agerar vid misstanke om att elev använder narkotika eller är akut påverkad i skolan.
 • Säkerställa att eleven är drogfri, om eleven avser att fortsätta studierna vid skolan.
 • Upprätta en åtgärdsplan för eleven som stöd för att kunna fortsätta studierna vid skolan.
 • Säkerställa övriga elevers rätt till studiero och en säker arbetsmiljö.
 1. Vid misstanke om narkotikabruk

Misstanke - Vid misstanke om narkotikabruk kontaktas rektor.

Samtal – Rektor och elevhälsan samtalar med eleven om vad som föranlett misstanke om narkotikabruk.

Kontakt med vårdnadshavare/god man - Elevens vårdnadshavare kontaktas av rektor, om eleven är under 18 år. Detta efter att eleven själv fått möjlighet att berätta för sin vårdnadshavare. Är eleven över 18 år kontaktas vårdnadshavare enbart om eleven gett medgivande till detta. I samtal med elev, och eventuell vårdnadshavare, klargörs vilka misstankar som avses och vilken drogpolicy skolan har.

Drogtest erbjuds - Drogtest erbjuds eleven. Testerna är frivilliga. Syftet med dessa är att få en misstanke bekräftad och en utgångspunkt för fortsatta stödinsatser. Avstår eleven att lämna drogtest eller testet är positivt avstängs eleven från praktiska moment och APL till dess att negativt prov uppvisats. Undervisning i teoretiska ämnen bedrivs i former som säkerställer övriga elevers rätt till studiero och säker arbetsmiljö. Skriftligt svar på resultatet av drogtest lämnas till rektor.

Anmälan till socialtjänsten och polisen - Rektor gör anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1 § om eleven är under 18 år vid följande scenarion:

 1. Eleven erkänner narkotikabruk
 2. Eleven vägrar göra ett drogtest
 3. Eleven testar positivt på drogtestet.

Om eleven testas positiv gör rektor även en polisanmälan. Detta gäller omyndig, såväl som myndig elev.

Medgivande bryta sekretess - I samband med det första samtalet ombeds eleven (myndig elev)/vårdnadshavare/god man (omyndig elev) att lämna medgivande att bryta sekretess, så att skolan kan få information om att eleven lämnar drogtest och deltar i åtgärder. Medgivandet ska gälla socialtjänst, sjuk- och hälsovård, samt ungdomsmottagning.

Handlingsplan - I samband med anmälan till socialtjänsten kallar rektor till elevvårdskonferens. Tillsammans med elev och vårdnadshavare/god man (om elev är omyndig) upprättas en individuell handlingsplan.

Den ska innehålla:

 • Hur skola och vårdnadshavare håller kontakt (ifall eleven är under 18 år)
 • Förutsättningar för fortsatt skolgång

(närvaro, stöd och redovisning av drogtest)

 • Om medgivande att bryta sekretess godkänns
 • Information om Skollagen 5 kap.

Uppföljning - Rektor kallar till uppföljningssamtal inom 2 veckor.

 1. Vid narkotikapåverkan, innehav eller försäljning

Vid misstanke om påverkan, innehav eller försäljning - Vid misstanke om att en elev är narkotikapåverkad ska eleven genast skickas hem från skolan eller träning (Skollagen kap 5). I anslutning till detta informeras rektor. Vid misstanke om innehav eller försäljning i skolan kontaktas rektor snarast.

Samtal och bedömning - Rektor och elevhälsan kontaktar elev och gör en bedömning av situationen.

Polis tillkallas - Polis tillkallas vid behov.

Kontakt med vårdnadshavare/god man - Rektor/elevhälsan kontaktar vårdnadshavare/god man för elever under 18 år. Är eleven över 18 år kontaktas eventuellt vårdnadshavare i samråd med eleven.

Anmälan till socialtjänsten och polisen - Rektor gör en anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1 § om eleven är under 18 år. Samtidigt gör rektor en polisanmälan.

Medgivande bryta sekretess - I samband med det första samtalet ombeds eleven(myndig elev)/vårdnadshavare (omyndig elev) att lämna medgivande att bryta sekretess, så att skolan kan få information om att eleven lämnar drogtest och deltar i åtgärder. Om medgivande ej ges ska ändock skriftligt svar på drogtest lämnas till rektor/elevhälsan.

Upprättande av handlingsplan - I samband med anmälan kallar rektor till elevvårdskonferens. Tillsammans med elev (och vårdnadshavare/god man) upprättas en individuell handlingsplan.

Den ska innehålla:

 • Hur skola och vårdnadshavare håller kontakt (ifall eleven är under 18 år)
 • Förutsättningar för fortsatt skolgång

(närvaro, stöd och redovisning av drogtest)

 • Om medgivande att bryta sekretess godkänns
 • Information om Skollagen 5 kap.

Uppföljning - Rektor kallar till uppföljningssamtal inom 2 veckor.

Plan mot diskriminering & kränkande behandling - Likabehandlingsplan 2023-2024

Vision

På Vansbro Utbildningscenter – Gymnasiet i Vansbro, VUC, strävar vi mot att all personal och alla elever ska känna sig trygga, bemötas och behandlas med respekt för sin person. Vår verksamhet ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan ska präglas av tolerans, öppenhet och trivsel,samt av goda och nära relationer mellan elever och personal, vilket är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Alla elever ska bli uppmärksammade, sedda och bekräftade. Vår skola ska präglas av god trivsel och studiero.

Mål

 • Alla på skolan ska ha en arbetsmiljö fri från diskriminering
 • Alla på skolan ska ha en arbetsmiljö fri från kränkande behandling
 • Alla på skolan ska ha kännedom om Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanens innehåll
 • Alla vårdnadshavare ska ha kännedom om Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanens innehåll

Styrdokument

 • Skollagen (2010:800) fastställer att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Enligt denna ska plan för likabehandling och en handlingsplan vid kränkning finnas på varje skolenhet. Vidare ska skolan främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Arbetsmiljölagen (1977:1160) lägger om kraven på en god arbetsmiljö
 • Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering och trakasserier.

Begreppsförklaringar

DISKRIMINERING enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Olika former av diskriminering enligt diskrimineringslagen:

 • Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen.
 • Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar någon kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla.
 • Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsvariation missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsvariation.
 • Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna.
 • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker.

KRÄNKANDE BEHANDLING är det begrepp som används i 6 kap. §3 Skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen och som kränker en elevs värdighet. Kränkande behandling kan vara:

 • Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
 • Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög)
 • Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
 • Text eller bilder (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, SMS, MMS eller sociala medier)

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som upplever att hon eller han har blivit kränkt alltid måste tas på allvar.

Ansvarsfördelning

Rektors ansvar är att:

 • se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan
 • se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller bristande tillgänglighet
 • vid behov revidera planen
 • vid kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas
 • se till att enkätundersökning kring trygghet, trivsel och studiero genomförs varje läsår

Lärare och annan skolpersonals ansvar är att:

 • följa skolans Plan för mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen • vara självutvärderande och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar
 • genom sin undervisning sträva efter likabehandling
 • se till att kartlägga och anmäla till rektor då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks i enlighet med skolans rutiner
 • informera elever om att diskriminering och kränkande behandling är lagbrott

Elevhälsoteamets (EHT) ansvar är att:

 • arbeta med diskriminerings- och likabehandlingsfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • kartlägga och utvärdera hur arbetet har sett ut under året och bör se ut framåt • på uppdrag av rektor besluta om åtgärder som skall vidtas inom ramen för en utredning • se till att ärenden inom ramen för elevhälsoteamet, EHT, dokumenteras • årligen sammanställa och analysera de ärenden som har tagits upp i teamet och därefter

använda det som grund för att identifiera områden för fortsatt förebyggande och främjande arbete

Främjande och förebyggande arbete

Alla som arbetar vid Vansbro Utbildningscenter ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Vidare ska alla aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt aktivt arbeta för att kränkningar aldrig ska förekomma. Varje incident av kränkande behandling ska resultera i aktion av skolpersonal, i enlighet med skolans rutiner.

Rektor ansvarar för att Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen innehåll är känt bland personal, elever och vårdnadshavare och att den förankras i arbetet på skolan. Arbetsgången vid upptäckt av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vara känd bland personal, elever och vårdnadshavare.

Främjande arbete på VUC

 • Rektor ansvarar för att Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen är känd av all personal på skolan
 • Mentorerna arbetar aktivt med Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen i sina mentorsgrupper
 • Vårdnadshavare ska känna till Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen. Den presenteras vid höstterminens första föräldramöte. Planen ska finnas tillgänglig på skolans hemsida
 • Samtliga elever ska ha regelbundna klass-/programråd, samt mentorstid. Vid dessa ges möjlighet att framföra sina tankar och åsikter. Klassens/programmets

elevrådsrepresentanter för frågor vidare till skolans elevråd

 • Elevråd ska hållas minst 2 gånger/termin. På dessa deltar elevrådsrepresentanter och skolledningen för att diskutera aktuella frågor
 • Vid läsårsstart ska skolans alla elever informeras om, samt arbeta med skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen. Detta koordineras av mentorer, programansvarig och programlärarna.
 • Ordningsregler för skolan ska finnas inför varje nytt läsår. Ordningsregler för skolan skall finnas tillgängliga och synliga i skolans entréer.

Förebyggande arbete på VUC

 • Mentorerna har i uppdrag att kontinuerligt kontrollera hur eleverna mår • Personal och elever ska uppmärksammas på att de har en förpliktelse att omedelbart reagera på och anmäla alla former av diskriminerande och kränkande behandling • På skolan finns minst ett elevskyddsombud som medverkar i skolans arbetsmiljöarbete ur ett elevperspektiv
 • Vid utvecklingssamtal behandlas elevens; hälsa/mående, sociala tillvaro och trivsel, studieresultat och närvaro.
 • Vid frånvaro följer mentor upp orsaker enligt rutin för frånvaro tillsammans med eleven • Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1
 • Enkät kring Trygghet, trivsel och studiero genomförs en gång per läsår på skolan.

Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling

Elev känner sig diskriminerad eller kränkt av personal

 • Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt av någon vuxen vänder sig eleven till mentor, rektor eller någon annan personal på skolan
 • Beroende på ärendets art görs en utredning i enlighet med Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen eller så kopplas personalenheten på ärendet • Rektor anmäler ärendet till huvudmannen genom Draftit

Elev känner sig diskriminerad eller kränkt av elev

 • Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt av en annan elev vänder sig eleven till mentor, rektor eller någon annan personal på skolan
 • Beroende på ärendets art görs en utredning i enlighet med Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen
 • Rektor anmäler ärendet till huvudmannen genom Draftit

Personal känner sig diskriminerad eller kränkt av elev

 • Om personal känner sig diskriminerad eller kränkt av någon elev, skall denne vända sig till rektor. Rektor ansvarar för att en utredning initieras

Personal känner sig diskriminerad eller kränkt av personal

 • Om någon personal känner sig diskriminerad eller kränkt av någon annan personal vänder sig denne till rektor och/eller sin fackliga representant
 • Rektor initierar en utredning tillsammans med fackliga representanter och personalenheten

Uppföljning och utvärdering

Rektor ansvarar för att Planen mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen revideras vid behov.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023