Avfall och återvinning

Sophämtning är en del av vardagen som måste fungera året runt. Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som ska tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och vi kan gemensamt spara på naturens tillgångar.

Det är det kommunala bolaget Dala Vatten och Avfall, DVAAB, som ansvarar för frågor som rör avfall och renhållning i Vansbro kommun.

Hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Det är alltså dit du vänder dig med dina frågor om hushållsavfall.

Undrar du vilka dagar dina avfallskärl ska tömmas? Ladda ner appen Mitt DVA. Då får du påminnelse om att ställa ut dina avfallskärl dagen före sophämtning, driftinformation, sorteringsguide och mycket mer.

DalaVatten app

Nytt om eldning av trädgårdsavfall

Under april 2024 har Naturvårdsverket informerat om de nya bestämmelserna om trädgårdsavfall.

Syftet med de nya EU-reglerna är att öka resurshushållningen och minska utsläpp från småskalig förbränning. Det är därför viktigt att inte elda i onödan, och i första hand välja att kompostera på plats eller lämna sitt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentral.

Enligt Vansbro kommuns nuvarande avfallsföreskrifter är eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten tillåten under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud. Vår tolkning är i dagsläget därför, att eldning i mindre omfattning av torrt trädgårdsavfall på den egna tomten är fortsatt tillåten, om den inte orsakar olägenhet eller är störande för omgivningen.

Ett arbete med att ta fram nya föreskrifter för Vansbro kommun pågår tillsammans med Dala Vatten och Avfall för att tydliggöra hur de nya bestämmelserna ska tillämpas och vägleda för att minska utsläpp från småskalig eldning.

Guide för ditt avfall

Kvistar, löv, krukväxter och gräs är exempel på trädgårdsavfall. Även överbliven fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen. Om du transporterat avfallet i en säck, töm ur säcken och lägg den sedan i containern för brännbart.

Observera att det är förbjudet att slänga växtavfall utanför din egen tomt, till exempel i skogen. Det räknas som nedskräpning.

Nytt om eldning av trädgårdsavfall

Under april 2024 har Naturvårdsverket informerat om de nya bestämmelserna om trädgårdsavfall.

Syftet med de nya EU-reglerna är att öka resurshushållningen och minska utsläpp från småskalig förbränning. Det är därför viktigt att inte elda i onödan, och i första hand välja att kompostera på plats eller lämna sitt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentral.

Enligt Vansbro kommuns nuvarande avfallsföreskrifter är eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten tillåten under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud. Vår tolkning är i dagsläget därför, att eldning i mindre omfattning av torrt trädgårdsavfall på den egna tomten är fortsatt tillåten, om den inte orsakar olägenhet eller är störande för omgivningen.

Ett arbete med att ta fram nya föreskrifter för Vansbro kommun pågår tillsammans med Dala Vatten och Avfall för att tydliggöra hur de nya bestämmelserna ska tillämpas och vägleda för att minska utsläpp från småskalig eldning.

För er som vill elda i större omfattning och till exempel anordna majbrasa gäller följande:

 • Ni ska precis som tidigare år anmäla er majbrasa till Brandkåren Norra Dalarna
 • Ni behöver söka tillstånd hos polisen för anordna offentlig tillställning.
 • Dispens från förbud att elda trädgårdsavfall krävs och det söker ni via kommunens e-tjänst "ansöka om dispens enligt avfallsförordningen". Ansökan är under 2024 kostnadsfri.
 • Det krävs markägarens tillåtelse

Har ni funderingar är ni välkomna att höra av er till miljokontoret@vansbro.se

Invasiva främmande arter

Invasiva arter kräver speciell hantering för att minimiera risk för spridning.

Läs om hanteringen av invasiva arter

Lämna in din gamla bil

Som bilägare ansvarar du för din bil även sedan du tagit den ur bruk. Uttjänta bilar är farligt avfall eftersom de innehåller vätskor och delar som är farliga för miljön. Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Din uttjänta bil ska lämnas till en auktoriserad bildemontering

Vad innehåller en skrotbil?

Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Dessutom innehåller den bland annat:

 • 7,2 kg bly (batteri och däck)
 • 6 liter olja
 • 5 liter drivmedel
 • 2,5 liter etylenglykol
 • 1,5 liter koncentrerad svavelsyra (batteri)
 • 2 kg högaromatisk olja (däck)
 • 650 kg metaller (mest järn)

Kontakt till auktoriserade bilskrotningsanläggningar

Lantz Järn & Metall i Vansbro
0281-481070
linus.albinsson@lantzmetall.se

Här hittar du närmaste bilskrotningsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att lämna ditt fordon

När du kommer till mottagningsstället ska du ha med dig:

 • Påskrivet registreringsbevis del 2 (den gula delen och det senast utfärdade).
 • Legitimation.
 • Fullmakt om du inte är ägare till bilen.

Ungefärliga kostnader för bilskrotning (bilens vikt upp till 1500 kg):

 • Bil som lämnas direkt till anläggningen lämnas kostnadsfritt
 • Hämning av komplett bil, 1600-2000 kr (inom hela Vansbro kommun)
 • Hämtning av bilvrak (bil där delar plockats ur) 3000 kr (inom hela Vansbro kommun)
 • Även tyngre bilar kan hämtas. Kontakta mottagande bilskrotare.

Har du tappat ditt registreringsbevis?

Har du tappat bort registreringsbeviset går det att beställa ett nytt hos Transportstyrelsen på deras webbplats eller via servicetelefon: 0771-14 15 16

Beställ registreringsbevis här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av dina avfallskärl, det innebär bland annat att kärlen ska rengöras vid behov. Om du inte vill eller kan göra det själv kan vi hjälpa dig med det, både privatkunder och företagskunder kan beställa kärltvätt av Dala Vatten och Avfall AB mot en kostnad.

Läs mer om kärltvätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generellt kan man säga att det finns inget förbud mot att använda slipers, men det föreligger en viss hälsorisk varpå miljökontoret inte kan rekommendera användningen av slipers i trädgårdar.

Slipers

 • Slipers som är äldre än från 2002 får säljas i Sverige, nyare slipers är förbjudet att sälja.
 • Slipers innehåller nästan alltid kreosot och arsenik vilka är cancerframkallande ämnen, vilket är anledningen till varför det finns vissa begränsningsregler i hur de får användas.  
 • Slipers klassas som farligt avfall och får inte eldas, de ska alltid lämnas till återvinnigscentralen.
 • Det är även olämpligt att såga i dem då farliga ämnen kan frigöras med sågdammet.  
 • Miljöriskerna med kreosot bedöms dock främst som lokala, i direkt anslutning till en stolpe eller en sliper, du bör därför undvika att ha tex bär eller andra odlingar i direkt anslutning till dessa.

Hälsoriskerna med kreosot gäller främst för yrkesarbetare som ofta kommer i kontakt med nyimpregnerat virke, men direkt hudkontakt bör undvikas även för äldre virke.

Kreosotimpregnerat trä får inte användas

 • inuti byggnader, oavsett ändamål
 • i leksaker
 • på lekplatser
 • i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt
 • vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord
 • vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av
  - behållare avsedda för odling
  - förpackningar som kan komma i kontakt med råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människor eller djur
  - andra material som kan förorena de varor som anges ovan.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats.

Är kärlen fulla? Är det dåligt städat vid din återvinningsstation? Eller ligger det kvar mycket snö och is? Kontakta Dala Vatten och Avlopp AB via deras formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Återvinningscentraler

Det är Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. som sköter driften av de bemannade återvinningscentralerna, där du till exempel kan lämna grovavfall som möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall.

Bäckdalens återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ligger ett par kilometer nordväst om Vansbro.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024