Avfall och återvinning

Sophämtning är en del av vardagen som måste fungera året runt. Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som ska tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och vi kan gemensamt spara på naturens tillgångar.

Det är det kommunala bolaget Dala Vatten och Avfall, DVAAB, som ansvarar för frågor som rör avfall och renhållning i Vansbro kommun.

Hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Det är alltså dit du vänder dig med dina frågor om hushållsavfall.

Undrar du vilka dagar dina avfallskärl ska tömmas? Ladda ner appen Mitt DVA. Då får du påminnelse om att ställa ut dina avfallskärl dagen före sophämtning, driftinformation, sorteringsguide och mycket mer.

DalaVatten app

Guide för ditt avfall

Kvistar, löv, krukväxter och gräs är exempel på trädgårdsavfall. Även överbliven fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen. Om du haft avfallet i en säck, töm ur säcken och lägg den sedan i containern för brännbart.

Observera att det är förbjudet att slänga växtavfall utanför din egen tomt, t.ex. i skogen. Det räknas som nedskräpning.

Eldning av trädgårdsavfall

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel kommunalt avfall (det som tidigare kallades hushållsavfall), plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte heller som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus, utan det ska lämnas som träavfall på återvinningscentralerna.

Undvik att elda ditt trädgårdsavfall i tätbebyggt område. Ska du ändå elda trädgårdens torra kvistar får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden.

Lämna in din gamla bil

Som bilägare ansvarar du för din bil även sedan du tagit den ur bruk. Uttjänta bilar är farligt avfall eftersom de innehåller vätskor och delar som är farliga för miljön. Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Din uttjänta bil ska lämnas till en auktoriserad bildemontering

Vad innehåller en skrotbil?

Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Dessutom innehåller den bland annat:

 • 7,2 kg bly (batteri och däck)
 • 6 liter olja
 • 5 liter drivmedel
 • 2,5 liter etylenglykol
 • 1,5 liter koncentrerad svavelsyra (batteri)
 • 2 kg högaromatisk olja (däck)
 • 650 kg metaller (mest järn)

Kontakt till auktoriserade bilskrotningsanläggningar

Lantz Järn & Metall i Vansbro
0281-481070
linus.albinsson@lantzmetall.se

Här hittar du närmaste bilskrotningsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att lämna ditt fordon

När du kommer till mottagningsstället ska du ha med dig:

 • Påskrivet registreringsbevis del 2 (den gula delen och det senast utfärdade).
 • Legitimation.
 • Fullmakt om du inte är ägare till bilen.

Ungefärliga kostnader för bilskrotning (bilens vikt upp till 1500 kg):

 • Bil som lämnas direkt till anläggningen lämnas kostnadsfritt
 • Hämning av komplett bil, 1600-2000 kr (inom hela Vansbro kommun)
 • Hämtning av bilvrak (bil där delar plockats ur) 3000 kr (inom hela Vansbro kommun)
 • Även tyngre bilar kan hämtas. Kontakta mottagande bilskrotare.

Har du tappat ditt registreringsbevis?

Har du tappat bort registreringsbeviset går det att beställa ett nytt hos Transportstyrelsen på deras webbplats eller via servicetelefon: 0771-14 15 16

Beställ registreringsbevis här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av dina avfallskärl, det innebär bland annat att kärlen ska rengöras vid behov. Om du inte vill eller kan göra det själv kan vi hjälpa dig med det, både privatkunder och företagskunder kan beställa kärltvätt av Dala Vatten och Avfall AB mot en kostnad.

Läs mer om kärltvätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generellt kan man säga att det finns inget förbud mot att använda slipers, men det föreligger en viss hälsorisk varpå miljökontoret inte kan rekommendera användningen av slipers i trädgårdar.

Slipers

 • Slipers som är äldre än från 2002 får säljas i Sverige, nyare slipers är förbjudet att sälja.
 • Slipers innehåller nästan alltid kreosot och arsenik vilka är cancerframkallande ämnen, vilket är anledningen till varför det finns vissa begränsningsregler i hur de får användas.  
 • Slipers klassas som farligt avfall och får inte eldas, de ska alltid lämnas till återvinnigscentralen.
 • Det är även olämpligt att såga i dem då farliga ämnen kan frigöras med sågdammet.  
 • Miljöriskerna med kreosot bedöms dock främst som lokala, i direkt anslutning till en stolpe eller en sliper, du bör därför undvika att ha tex bär eller andra odlingar i direkt anslutning till dessa.

Hälsoriskerna med kreosot gäller främst för yrkesarbetare som ofta kommer i kontakt med nyimpregnerat virke, men direkt hudkontakt bör undvikas även för äldre virke.

Kreosotimpregnerat trä får inte användas

 • inuti byggnader, oavsett ändamål
 • i leksaker
 • på lekplatser
 • i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt
 • vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord
 • vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av
  - behållare avsedda för odling
  - förpackningar som kan komma i kontakt med råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människor eller djur
  - andra material som kan förorena de varor som anges ovan.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är kärlen fulla? Är det dåligt städat vid din återvinningsstation? Eller ligger det kvar mycket snö och is? Kontakta då FTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med din synpunkt!

Återvinningscentraler

Det är Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. som sköter driften av de bemannade återvinningscentralerna, där du till exempel kan lämna grovavfall som möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall.

Bäckdalens återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ligger ett par kilometer nordväst om Vansbro.

Senast uppdaterad: 19 september 2023