Matavfall

Här hittar du som är verksamhetsutövare eller privatperson information om ditt ansvar och miljökontorets tillsyn och avgifter när det gäller matavfall. Du hittar även information om hur du gör för att söka dispens från separat insamling av matavfall.

Bild

Obligatorisk insamling av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat, att se till att förpackningen skiljs från innehållet.

Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat. Kravet har också en positiv verkan för att minska mängderna avfall som uppstår.
Det gäller även förpackningar som innehåller flytande mat. Kravet gäller både verksamheter och hushåll.
Kraven på separat utsortering av matavfall omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall, exempelvis kaffe, te, mjölk och juice.

Det finns inte några krav på insamling av annat flytande bioavfall.

Det kan till exempel vara en butik med ett förpackat livsmedel som behöver slängas. Innehållet (livsmedlet som blivit avfall) ska då separeras från förpackningen.
Eftersom kravet endast avser förpackningar som innehåller avfall så kan en användning av varor innan de blir till avfall vara ett bra sätt att slippa tömma förpackning från avfall. Prissänkningar och samverkan med sociala verksamheter är exempel på åtgärder som kan förebygga att förpackat matavfall uppkommer.

Den som har en förpackning som innehåller matavfall kan uppfylla skyldigheten på två sätt:

  1. själv skilja förpackningen från innehållet på platsen där avfallet uppstått eller
  2. genom att se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning.

Det är tillåtet att genom avtal reglera ansvaret för hanteringen av avfall.

Möjlighet att söka dispens från kravet att tömma förpackningen

Det finns möjlighet för kommunens miljökontor att i enskilda fall ge dig som producerar förpackningsavfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet på att förpackningen ska skiljas från innehållet.

Dispens får endast ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna att skilja förpackningar från innehållet. Det finns olika grunder till att kommunen kan ge dispens. Dessa står i 3 kap 16 § avfallsförordningen. Ansöker du om dispens måste du ange av vilken anledning du söker, vad det är som gör att separeringen av avfall från förpackning inte kan genomföras eller inte ge fördelar som överväger nackdelar.

Grunderna för dispens kan vara någon av följande punkter:

  • att det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
  • att det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,
  • att det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
  • att det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.Läs mer om matsvinn och bioavfall på Livmedelsverket och Naturvårdsverket:

Senast uppdaterad: 26 juni 2024