Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Provtagning av nedlagda deponier

Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag att utföra provtagningar av tre nedlagda deponier som finns i Vansbro kommun.

Uppdraget som Tyréns Sverige AB fått omfattar att ta fram en provtagningsplan för var och en av de tre nedlagda kommunala deponierna Källbackstippen, Nås avfallstipp samt Skälsmyran i Äppelbo.

Vad innebär provtagningplan

Provtagningsplanerna kommer omfatta undersökning av föroreningar i mark och grundvatten för att kunna bedöma miljö- och hälsorisker avseende mark och grundvatten. Undersökningarna har till uppgift att kartlägga om föroreningar finns på området samt översiktligt bedöma spridning.

I provtagningsplanerna beskrivs hur kommande miljötekniska markundersökningarna ska utföras.

Provtagningsplanen ska även omfatta en kartläggning av förekomst av deponigas och olycksrisker kopplade till ras/skred, gropar/håligheter och ytligt förekommande avfall såsom skrot.

Fotografering av deponierna

Den 3 oktober kommer Tyréns Sverige AB att göra ett första besök på områdena för att bland annat fotografera.

Skälsmyran

Denna deponi var i drift till slutet av 70-talet. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall, industriavfall samt slam från enskilda brunnar.

Nås avfallstipp

Denna deponi var i drift till slutet av 70-talet. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall, industriavfall samt avfall från jordbruk.

Källbackstippen

Denna deponi var i drift till 1980. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall samt industriavfall (virke, stubbar, sten och jord) samt industriavfall, miljöfarligt avfall.

Senast uppdaterad: 15 september 2023