Riskbedömning och kontrollplaner

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel, brister och skador i byggprojekt. På denna sida finns tips och information på hur du tar fram dokumentationen till ditt projekt.

En kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan enligt PBL förutsätter att man i förväg försöker föreställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Detta innebär att byggherren och dennas organisation måste se till omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedömning. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan.

Läs mer om riskbedömning och kontrollplan i flikarna nedan.

Riskbedömningen är ett viktigt led i att säkerställa att alla väsentliga krav uppfylls. Det handlar inte om att kontrollplanen enligt PBL ska vara heltäckande, utan om att hitta en rimlig nivå på kontroll för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömningen att byggherren tar sitt byggherreansvar och att projektet kan antas komma att uppfylla byggreglerna.

En risk, med avseende på sådant som bör resultera i en eller flera kontrollpunkter i en kontrollplan enligt PBL, kan enklast beskrivas som en funktion av sannolikheten för att någonting ska inträffa och vilken konsekvens det i så fall får för byggnaden eller de människor som ska vistas i den. Sannolikheten för att regelverket inte uppfylls är störst om byggherrens kompetens är låg och om projektet är komplext.

Guide för riskbedömning och kontrollplan , 144.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tratt för riskbedömning

Illustration: Tictac/Boverket

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kontrollplanen ska utformas som en matris där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem det ska kontrolleras.

Tips och hjälp på hur du tar fram en kontrollplan , 401.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att förstå de olika rollerna och dess ansvar under byggprocessen.
Läs mer om de på nedan sida.

Roller och ansvar

Byggherren ska utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan. En kontrollansvarig är som en garanti för att byggherren ska uppfylla de krav som gäller. Den personen ska inte leda arbetet, utan ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det sker några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har bestämt ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska också delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Anmälan om kontrollansvarig , 148.9 kB.

Kontrollansvariga, certifierade sakkunniga och funktionskontrollanter går att söka på hos certifieringsorganen, RISE och Kiwa.

Senast uppdaterad: 4 juli 2023