Roller och ansvar

Alla som är inblandade i en byggprocessen har olika roller och ansvar. Här förklarar vi mer vad varje person gör och vad som är deras ansvar.

Byggare iförd skyddshjälm utanför villa.

En byggherre är den som utför eller låter utföra till exempel byggnadsarbeten.

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. I de flesta fall anlitar byggherren en kontrollansvarig som vet vad som gäller.

Byggherren ska utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan. En kontrollansvarig är som en garanti för att byggherren ska uppfylla de krav som gäller. Den personen ska inte leda arbetet, utan ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det sker några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har bestämt ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska också delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Anmälan om kontrollansvarig , 148.9 kB.

Kontrollansvariga, certifierade sakkunniga och funktionskontrollanter går att söka på hos certifieringsorganen, RISE och Kiwa.

Entreprenören är vanligtvis ett företag, som kan anlitas av byggherren. Entreprenören ska kunna utföra alla, eller delar av, de aktuella arbeten som förekommer i samband med bygglovet.

Byggnadsinspektören handlägger din bygglovsansökan eller din anmälan.

Byggnadsinspektören har rätt att fatta vissa beslut i kommunstyrelsens namn. Det kallas delegationsbeslut.

I vissa andra fall har byggnadsinspektören inte rättighet att fatta ett beslut. Då måste det beslutet fattas av kommunstyrelsens politiker.

Senast uppdaterad: 25 april 2024