Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kommunen tagit kan du överklaga det till länsstyrelsen. Du kan överklaga detaljplaner och beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked.

Både du som sökande och berörda sakägare, exempelvis grannar, har rätt att överklaga.

Du som blivit delgiven ett beslut har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick ta del av beslutet.

När det gäller beslut om lov eller förhandsbesked kan vem som helst överklagabeslutet inom fyra veckor fråndet datumbeslutetkungjordes (annonserades) i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklaga.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

  • Vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum)
  • Vad du vill klaga på
  • Hur du vill att beslutet ska ändras
  • Eventuellt vilken fastighet det gäller

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen, men skickas till plan- och byggenheten i Vansbro kommun.

Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till Länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024