Marklov

Om du vill ändra marknivån måste du först ansöka om marklov. Du behöver marklov inom detaljplanerat område om höjdläget förändras mer än 50 centimeter.

Du kan också behöva marklov för schaktning och för att få fälla vissa träd eller plantera skog om det står så i områdesbestämmelserna.

När du söker marklov ska du skicka in:

  • Ansökningsblankett , 276.8 kB.
  • En situationsplan som visar var markens höjdläge blir förändrat, samt markhöjderna före och efter åtgärden.
  • Eventuell sektionsritning vid större förändringar i marknivån.
  • Förslag på kontrollansvarig om det är ett större markarbete.

Du måste ha ett startbesked. Innan du får påbörja markarbetet ska beslutet även annonseras (kungöras) i Post- och Inrikes Tidningar i fyra veckor.

Se kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.

Du måste påbörja markarbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år. Annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Gällande byggtaxa , 245.2 kB.

Senast uppdaterad: 27 september 2021