Fälla träd

För att få fälla vissa träd kan du behöva tillstånd från kommunen, om trädet är skyddat i detaljplanen för området. Du behöver tillstånd inom strandskyddat område om naturmiljön för växt- och djurliv förändras mycket av fällningen.

Nedsågat träd.

Det är bara kommunen som får fälla träd på kommunens mark. Om du vill ta ner ett träd som står på kommunens mark behöver du tillstånd. Kontakta oss och berätta om varför du vill fälla ett specifikt träd. Vi fäller inte träd bara för att det skuggar eller blåser in löv på en intilliggande tomt, skymmer sol, utsikt eller parabol.

Om det är akut fara för person eller egendom – kontakta oss direkt via telefon!

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte råkar fälla någon annans träd.

Träd kan också vara särskilt skyddade i detaljplanen eller områdesbestämmelserna om de är viktiga inslag i den bebyggda miljön. Då behöver du marklov för att få ta ner träden. Det kan vara enstaka träd, grupper av träd (till exempel en allé) eller träd med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Ansök om marklov

Inom strandskyddat område kan du behöva söka strandskyddsdispens för att få fälla träd. Enligt miljöbalken, kapitel 7, är det förbjudet att utföra en åtgärd som att fälla träd om det förändrar livsvillkoren för djur och växter.

Ansök om strandskyddsdispens

Senast uppdaterad: 10 juni 2024