Riva, rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område måste du ha ett rivningslov. Utanför detaljplanerat område räcker det oftast att göra en anmälan.

Påbörjad rivning av badrum.

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader som får byggas utan bygglov, till exempel friggebodar eller skärmtak.

Flytta byggnad

Att flytta en byggnad eller del av byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Då kan du behöva rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Om du söker rivningslov eller gör en rivningsanmälan ska du skicka in:

  • Ansökningsblankett , 328.5 kB.
  • Situationsplan (karta) där byggnaden du tänker riva är markerad.
  • Rivningsplan och ett förslag till kontrollplan.
  • Förslag på kontrollansvarig, om det är en större rivning.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Gällande byggtaxa , 245.2 kB.

Du måste ha ett startbesked. Innan du får börja riva ska beslutet även annonseras (kungöras) i Post- och Inrikes Tidningar i fyra veckor.

Se kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats.

Du måste börja riva inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år. Annars blir beslutet ogiltigt.

Senast uppdaterad: 3 december 2019