Projektet Bäckaskog

I början av februari 2022 startade den omfattande ombyggnaden av det särskilda boendet Bäckaskog i Vansbro. Projektet beräknas kosta 118 miljoner kronor och ska vara klart 2024.

Bäckaskog

Bäckaskog

Bäckaskog byggs om och till för att bli ett modernare och större särskilt boende.

Byggprojektet kommer genomföras i två etapper.
Första etappen börjar i Hus 06 som ligger närmast ambulansen. Här byggs det gamla centralköket om till tio nya lägenheter. Tretton befintliga lägenheter renoveras och det byggs på ett våningsplan som även det får tio nya lägenheter.
Förutom 70 lägenheter kommer projektet även omfatta aktivitetsrum, konferensrum, personalutrymmen samt närståenderum. I nästa etapp kommer Hus 05, kommer man att renovera på liknande sätt som i Hus 06.

Vansbro kommun har fått investeringsmedel för projektet på 11, 7 miljoner kronor av Boverket.

Bakgrund

Sektor - äldreomsorg i Vansbro kommun har sedan en lång tid tillbaka haft ett omfattande behov av att modernisera sina boenden. Söderåsens konstruktion som i huvudsak är gjuten i betong och i flera våningsplan och med låg takhöjd visade sig vara mycket komplicerad att bygga om. Under 2017 gav kommunen upp tankarna på att kunna behålla Söderåsen som särskilt boende. Beslutet blev istället att flytta alla särskilda boendeplatser till Bäckaskog där även vårdcentral och folktandvård finns.

Tidplan

Det är Peab som är entreprenörer för projektet.
Projektet är uppdelat i etapp 1 och etapp 2. Detta möjliggör fortsatt fungerande verksamhet i huset under byggnadstiden.
Planen är att etapp1 ska vara färdigt för inflytt i början på 2023.
Etapp 2 påbörjas efter etapp 1 och planeras stå helt klart i början på 2024.

I början av april startades "Dialog Bäckaskog" upp, ett forum där representanter från samtliga verksamheter inom kommuns särskilda boenden regelbundet skall träffas och jobba med verksamhet- och sakfrågor. Syftet med Dialog Bäckaskog är att stärka informationsflödet internt, öka delaktigheten samt samsynen kring bygget.

På byggarbetsplatsen är det full aktivitet. Montering av ställningar samt väderskydd över hus06 och delar av hus04 pågår för fullt sedan ett par veckor tillbaka och i dagarna börjar man riva nuvarande takkonstruktion för att påbörja byggnationen av plan 3. Rivningsarbetet på plan 1 och 2 är i de närmaste klart och lika så finns nu en byggplatsetableringen på plats och avgränsningar av entreprenad området är uppsatta inomhus såväl som utomhus.

 

Byggställning

April 2022

Mycket händer på Bäckaskog

Taket är rivet och arbetet med att få takstolar, bärande pelare och balkar på plats är i full gång. Nästa steg blir att börja lägga grunden för taket - innan semestern räknar man med att vara klar med råspont och takpapp.
Inomhus arbetar man med installationer i form av VSS och rumsbildning i de nybildade våningarna. Projektet skrider enligt tidplanen och byggnationen kommer hålla semesterstängt vecka 28-31.

Maj 2022

Vansbrometoden 2017 , 1.9 MB.
Målsättningen är att inspirera och förenkla för lokala företagare att lämna anbud och
genomföra kommunala byggprojekt, samt att personal och brukare inom äldreomsorgen
och andra kommunala verksamheter tidigt får möjlighet att lyfta sina synpunkter.

Funktionsprogram- vård- och omsorgsboende 2018 , 1.4 MB.
Vansbro kommun har tidigare arbetat med att undersöka hur Söderåsens äldreboende skulle kunna byggas om för att möta dagens krav för både de boende och den personal som arbetar i verksamheten. Som ett led i att skapa delaktighet hos medarbetarna inom äldreomsorgen bildades ett antal arbetsgrupper. I dessa grupper togs förslag fram på delområden som ska ingå i funktionsprogrammet för vård- och omsorgsboende i Vansbro kommun.

Ciceron SÖK Länk till annan webbplats.
I vårt diarie kan du söka på "Bäckaskog" och se vilka handlingar det finns i ämnet.
Du kan söka på fritext eller datum.
I ett ärende ser du ärendemening, diarienummer, ankomstdatum och handläggare.
Du kan också se vilka handlingar som hör till ärendet.
Vill du ta del av en handling kan du kontakta den handläggare som ansvarar för ärendet, eller registrator som du når på e-post sekretariatet@vansbro.se, alternativt på telefon 0281 - 750 24.

Läs mer på Ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Bäckaskog exteriör
Bäckaskog

Bäckaskog

Senast uppdaterad: 19 juli 2022