Tillbyggnad av Orklas fabrik

Orkla Foods Sverige AB producerar på anläggningen i Vansbro bland annat pizza och paj. Bygglov är beviljat för tillbyggnad på fastigheten Grönalid 1:4.

Byggprojektet kommer att genomföras i olika etapper under perioden 2022-2026.

Foto: Orkla

Grundläggning etapp 1 Energicentralen Orkla Foods Sverige AB, Vansbro

Aktuell information

Arbetet med etapp 1 Energicentralen är inlett. Under sommaren 2022 har markarbeten utförts i området öster om Orkla Foods anläggning. Nästa steg är genomförande av första etappen som innefattar uppförande av en byggnad för nytt kyl- och värmeåtervinningssystem. I anslutning till bygganden anläggs ett utjämningsmagasin för processpillvatten.

Grundarbete pågår under augusti - september och stomresning är planerat ske i oktober. Byggnaden planeras vara klart i februari 2023.

Pålning

I byggarbetet krävs pålning för att få en stabil och säker grund att bygga på. I samband med pålningen kan det uppkomma höga ljud från byggarbetsplatsen. Pålning kommer att ske i fastighetens nordöstra hörn och är det område som ligger längst ifrån bostadshus och skyddas bullermässigt delvis av fabriksbyggnaden (västerut).

För er som bor nära kan ljudet uppfattas som ett dovt dunkade ljud och vibrationer. Ljudet beräknas ligga under 65 dB vid närmaste husfasad. Det kan jämföras med ljudnivån på ett vanligt kontor.

Pålningen planeras ske nu under vecka 23-25 2022.

Vilka regler gäller för byggbuller

Bygg- och rivningsarbeten ska enligt Plan- och bygglagen planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.

Miljöbalken gäller vid arbeten som kan medföra störningar till omgivningen. Av miljöbalken framgår att verksamhetsutövare är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet eller skada.

Här kan du läsa mer om buller från byggarbetsplatser på naturvårdsverkets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 8 september 2022