Djur och husdjur

Djur är till stor glädje för många, men tänk på att du som djurägare ansvarar för att de behandlas väl och mår bra. Du ska också se till att dina djur inte stör eller orsakar olägenheter för andra djur eller människor.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

När du skaffar djur tar du på dig ansvaret för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Du ska både förhålla dig till allmänna föreskrifter och till kommunens hälsoskyddsföreskrifter , 82.5 kB..

Du som bor i ett område med detaljplan behöver ansöka om tillstånd hos miljökontoret för att hålla följande djur:

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, till exempel höns.
 • Giftorm

Ansök om tillstånd

 • Glöm inte att bifoga en ritning som visar var djuren ska hållas samt var utrymmen för vistelse och skötsel finns.
 • Om du inte själv äger fastigheten ska du först fråga fastighetsägaren.

Ansök om tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område , 196.3 kB.

Här kan du läsa mer om regler för lantbruk

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. De arbetar bland annat med kontroller av djur inom lantbruk, hästar och hundar. Länsstyrelsens kontroller utgår från djurskyddslagstiftningen.

Du ska kontakta länsstyrelsen om du:

 • Misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt,
 • Vill ansöka om tillstånd för många djur, till exempel många hundar eller hästar,
 • Vill ansöka om tillstånd för att driva näringsverksamhet med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakta polisen på telefon 114 14 om:

 • Ditt djur sprungit bort
 • Du hittat ett djur som du tror sprungit bort
 • Ett djur olovligen befinner sig på din mark

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under den perioden markerar fåglar sina revir och kan gå till attack mot människor.

Det är tyvärr vanligt att fåglar häckar på hustak, vilket kan leda till problem med anfall och nedsmutsning. Problemet är oftast kortvarigt, så fort ungarna är flygfärdiga flyttar fåglarna vidare till andra platser.

Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande fåglar på fastigheten. Med hjälp av förebyggande åtgärder kan man försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten

Av djurskyddsskäl bör du alltid undvika åtgärder som kan leda till att fågelungar blir lämnade utan föräldrar. Skyddsjakt av fåglar ska endast ske om det anses absolut nödvändigt för att skydda människors hälsa. Miljökontoret gör en bedömning i varje enskilt ärende om fåglarna bedöms vara en olägenhet.

Förebyggande åtgärder mot fåglar

Med hjälp av förebyggande åtgärder kan du försvåra för fåglar att bygga bon på din fastighet. Du kan till exempel:

 • Minimera fåglarnas tillgång till föda genom att inte mata fåglar för långt in på våren.
 • Ta bort gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar.
 • Sätta upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
 • Se till att sopkärl och papperskorgar är stängda så att fåglarna inte kan komma åt innehållet.
 • Sätta upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser innan häckningssäsongen börjat.
 • Sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar vid tak och skorstenar.
 • Sätta upp roterande och störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer, färger och ljud).
 • Vända dig till ett skadedjursbolag för hjälp.

Om du störs av något djur ska du i första hand prata med djurägaren. Om det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret. Klagomål på djur som kan bedömas som olägenheter kan vara:

 • Hundar som skäller var och varannan natt och väcker närboende
 • Hundar som skäller ihållande dagtid till exempel flera timmar i sträck varje dag

Anmälan om störning

Vad är en olägenhet vid klagomål på djur?

En olägenhet är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening" (9 kap 3 § miljöbalken)

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om begreppet olägenhet.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022