Uppvärmning

Det finns många olika sätt att värma upp ditt hus på. Fjärrvärme, värmepump och vedeldning är några av de vanligaste typerna av uppvärmningskällor.

Bild

Här berättar vi om några av de vanligaste uppvärmningsmetoderna och hur du går tillväga.

En värmepump utvinner värme från berg, jord, vatten eller luft. Olika värmepumpssystem har olika fördelar men generellt är de både driftsäkra och har lång livslängd.

Värmepumpar är ett av de miljövänligaste alternativen för uppvärmning. Det finns dock risk för skador på miljön, därför ska du alltid göra en anmälan till miljökontoret innan du installerar en värmepump.

Anmälan av värmepump

Innan du installerar en värmepump som utvinner värme från berg, mark eller vatten behöver du göra en anmälan till miljökontoret. En avgift på 1 900 kronor tas ut för handläggningen av din anmälan.

Fyll i blanketten nedan och bifoga en karta där du markerar ut:

 • Fastighetens läge
 • Borrhålets eller jordvärmeslingans placering
 • Närliggande grannars borrhål
 • Eventuella vattentäkter
 • Grannars vattentäkter och avloppsanläggningar

Om du ska borra efter bergvärme kan du också behöva hämta in din grannes synpunkter. Om borrpunkt eller borrhålets botten hamnar närmare än 20 meter från grannes husfasad, om grannes möjlighet att själv borra för bergvärme påverkas eller försvinner, eller om borrpunkten placeras nära fastighetsgränsen till granne, räknas grannen som berörd och ska ges möjlighet att yttra sig. Här nedan hittar du blanketten.

Förändring av värmepumpsanläggningen

Komplettering eller utbyte av någon del av anläggningen, exempelvis ny jordvärmeslinga, borrhål eller värmepump, kräver en ny anmälan.

Hur lång tid tar det?
Enligt miljöbalken ska en anmälan om installation av värmepump lämnas minst sex veckor innan arbetet ska påbörjas.

I Vansbro kommun handlägger miljökontoret normalt sett din anmälan inom 3 veckor. Det förutsätter att din anmälan är komplett med alla uppgifter, karta med utplacerat borrhål eller placering av jordvärmeslinga och eventuella granneintyg när du lämnar in den till oss.

Du kan skriva ut en fastighetskarta att använda som grund för din ritning från till exempel lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Du måste vänta på beslutet från kommunen innan du påbörjar installationen.

Om installation påbörjas utan att en anmälan lämnats ska kommunen besluta om en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Miljösanktionsavgiften är en straffavgift som betalas till Kammarkollegiet och som tillfaller staten.

Vattenskyddsområde

Om du vill installera en värmepump inom ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om ett tillstånd. På grund av risken att förorena dricksvattnet är det dock ovanligt att få ett sådant tillstånd, men olika regler gäller för olika vattenskyddsområden.

Du ansöker om tillstånd via samma blankett som övriga värmepumpar. En avgift på 2 850 kronor tas ut för handläggningen av din ansökan.

Installation av värmepump

När du installerar en värmepump i ditt hus är det ditt ansvar att skydda grannarnas vattentäkter och ersätta eventuella skador på dessa. Därför ska du alltid informera grannarna om den planerade installationen och kontrollera om det finns värmepumpsanläggningar, vattenbrunnar eller avlopp intill din tomt.

Värmepumpar ska installeras av en installatör. Välj gärna en installatör som är ansluten till SKVP, Svenska värmepumpsföreningen Länk till annan webbplats.. Ta hjälp av installatören för att räkna ut vilken effekt du behöver för ditt hus och hur djupt du behöver borra (för bergvärme).

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett beslut från miljökontoret.

Borrning

 • För att få full effekt bör det vara minst 20 meter mellan två olika borrhål.
 • Borrhålet bör inte vara närmare än 10 meter från tomtgränsen utan grannens medgivande.
 • För att undvika skador på dränering eller byggnad bör det vara minst 4 meter mellan huset och energibrunnen. Om du har källare bör avståndet vara ännu längre.
 • Det bör vara minst 30 meter mellan borrad energibrunn och dricksvattenbrunn. För att undvika förorening av grundvatten bör energibrunnen placeras nedströms från dricksvattenanläggningen.
 • Det bör vara minst 50 meter mellan borrad energibrunn och enskild avloppsanläggning. Energibrunnen bör placeras uppströms från avloppsanläggning.

Eldning med ved är ett billigt och miljövänligt sätt att värma upp din bostad på. Det kan dock vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt.

Risker med vedeldning

Felaktig eldning och undermåliga vedpannor eller kaminer kan orsaka att miljöfarliga och cancerframkallande ämnen släpps ut. Det kan även orsaka olägenheter för grannarna.

Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret.

Tips för vedeldning

 • Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år.
 • Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig.
 • Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.
 • Tänd i toppen! Staplar vedträna på ett luftigt sätt; gärna genom att lägga ett par större vedträn underst och sedan att lägga ett par lager till som i en fyrkant. De översta vedträna ska vara minst. Placera sedan tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna, och tänd. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna. Stäng sedan igen luckan, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Vinsterna med att tända i toppen är många. Gaserna som förångas från veden förbränns i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.
 • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall, vilket inte får eldas.

Anmälan för installation av eldstad

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till plan- och byggenheten. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Följande dokument ska bifogas blanketten när du anmäler din installation:

 • Planritning som visar eldstaden/rökkanalens invändiga placering i huset.
 • Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd.
 • Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras.
 • Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav.

Mer information om vedeldning

Du hittar mer information om hur du eldar rätt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa deras broschyr Elda rätt Länk till annan webbplats..

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning av bostaden. I vår kommun ansvarar energibolaget Solör Bioenergi för drift, underhåll och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Bränslet som används är till största delen biobränslen, som bark och flis. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Solör Bioenergis webbplats, Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024