Kartor

Kartor och Gis är en avdelning inom plan- och byggenheten. Till oss vänder du dig när det gäller kartor.

Hos oss finns kommunens samlade kompetens vad gäller kartor och Gis.

Till oss vänder du dig när det gäller:

  • Kartor över Vansbro kommun. Exempelvis baskarta, tomtkartor med mera (inte detaljplaner eller byggnadsritningar).
  • Förfrågningar om fastighetsbeteckningar
  • Stomnätskartor och mätpunkter i plan och höjd
  • Specialkartor
  • GIS (Geografisk information i allmänhet)

Nyttjanderätt

För att få tillgång och rättigheter att använda kommunens kartor tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan plan- och byggenheten och köparen. Avgifter baseras på kartans storlek och dess innehåll. Leverans kan ske både analogt på papper, och digitalt i flera olika filformat enligt köparens önskemål

Baskartan är en storskalig karta som finns över de tätbebyggda områdena i kommunen. Baskartan framställs dels genom mätningar i fält och dels genom flygfotografering på låg flyghöjd. Den har ett stort innehåll av kartdetaljer med hög noggrannhet (0,1-2,0 m) och är den mest detaljerade kartan och redovisar vägar, byggnader, strandlinjer, markdetaljer med mera. Baskartan uppdateras fortlöpande i samband med planering och byggande i kommunen.

Baskartan är digital och ligger till grund för de flesta andra kartor som framställs över kommunens områden. Kartan kan levares i ett flertal digitala format.

Gis står för geografiskt informationssystem och det används till insamling, lagring, bearbetning, analys och distribution av geografiska data. Databaserna är grunden för all dokumentation av kommunens anläggningar, vägar, fysisk planering, kommunalt verksamhetsstöd och kartor. Allt som går att lokalisera till en plats är geografisk information och kan hanteras i ett Gis. Det kan vara exempelvis adresser, ledningsnät, olycksstatistik, hemtjänstens kunder, taxeringsvärden, skolor, daghem bygglovsärenden, riksintressen, miljöärenden med mera.

Vårt Gis är anpassningsbart för att klara olika verksamheters och användares krav på funktion och användarvänlighet. Kartor kan köpas och levereras efter beställning. Vi tecknar även nyttjanderättsavtal för geografiska data som kan levereras i flera olika format.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om Gis och hur du kan använda det.

En tomtkarta är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet (tomt). Tomtkartan innehåller fastighetsgränser och beteckningar, byggnader, vägar, vattendrag och vissa markdetaljer. Någon fältinventering, uppdatering av kartan eller kontroll av fastighetsgränserna har inte gjorts när man gör ett enkelt kartutdrag.

Behöver du en karta för ett speciellt ändamål?

Hos oss kan du beställa en karta efter din önskemål. Kontakta oss för att diskutera vad just du behöver och vad vi kan hjälpa dig med.

Lantmäteriet

Med Lantmäteriets e-tjänsten ”Min Fastighet” Länk till annan webbplats. kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns detaljplaner eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.

Lantmäteriet har flera bra karttjänster med kartor, flygbilder, historiska kartor och skriva ut din egen kartbok.

Skogsstyrelsen

Med Skogsstyrelsens e-tjänst ”Mina Sidor” Länk till annan webbplats. finns samlad information om din skogsfastighet, kartprogram som bland annat visar skogliga grunddata.

Senast uppdaterad: 21 maj 2024