Mättjänster

Plan- och byggenheten erbjuder inga mättjänster i egen regi.

Däremot behöver du som vill bygga något i många fall själv se till att olika mätninga blir gjorda.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk. Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Vid utstättning visas läget för byggnaden ut på marken enligt beviljat bygglov. Normalt görs utstättning innan schaktning för grunden gjorts.

För att se om byggnaden verkligen hamnat på rätt plats ska en lägeskontroll utföras. Med denna kontrollerar vi om byggnadens storlek, mått, form och läge i både plan och höjd stämmer överens med ditt bygglov. Lägeskontrollen ska utföras av någon med mätteknisk kompetens. Du ansvarar själv för att detta blir utfört och inlämnat till kommunen.

Lägeskontrollen bör göras tidigt i byggprocessen, så att dyrbara förändringar till följd av avvikelser från bygglovet kan undvikas.

Kommunen har ett geodetiskt stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av ett stort antal markerade mätpunkter på marken. Punkternas läge redovisas på en stomnätskarta.
Kontakta oss om du har fundering gällande stomnätspunkter med koordinatangivelser så kan vi se vad du behöver och vad vi har möjlighet att ta fram.

Vi använder oss av koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 och höjdsystemet RH 2000.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024