Mättjänster

Plan- och byggenheten erbjuder inga mättjänster i egen regi.

Däremot behöver du som vill bygga något i många fall själv se till att olika mätninga blir gjorda.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk. Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Vid utstättning visas läget för byggnaden ut på marken enligt beviljat bygglov. Normalt görs utstättning innan schaktning för grunden gjorts.

För att se om byggnaden verkligen hamnat på rätt plats ska en lägeskontroll utföras. Med denna kontrollerar vi om byggnadens storlek, mått, form och läge i både plan och höjd stämmer överens med ditt bygglov. Lägeskontrollen ska utföras av någon med mätteknisk kompetens. Du ansvarar själv för att detta blir utfört och inlämnat till kommunen.

Lägeskontrollen bör göras tidigt i byggprocessen, så att dyrbara förändringar till följd av avvikelser från bygglovet kan undvikas.

Kommunen har ett geodetiskt stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av ett stort antal markerade mätpunkter på marken. Punkternas läge redovisas på en stomnätskarta.
Som komplement till stomnätskartan finns koordinatförteckning och punktbeskrivningar för att man enkelt ska kunna hitta punkterna på marken.

Beskrivning av stomnätspunkter med koordinatangivelse får du genom att kontakta oss.

Vi använder oss av koordinatsystemet SWEREF 99 13 30.

Senast uppdaterad: 21 januari 2021