Om vattenvård

Vansbro kommun är rik på vatten med god kvalitet. Sjöar och vattendrag är viktiga för växt- och djurlivet. Även vi människor har nytta och nöje av dem. Vi fiskar, åker båt och badar, och vi använder vatten för elproduktion och dricksvatten. Många växt- och djurarter är beroende av att att vattennivåerna kan variera naturligt, och att vattnet får flöda fritt. Det kan ibland komma i konflikt med vår önskan att bygga nära stranden eller reglera vattenflödet för kraftverkens behov.

Vy över Västerdalälven

Avrinningsområden

Ett naturligt avgränsat område där all nederbörd rinner ut i havet via enbart ett vattendrag kallas för ett "avrinningsområde". Den största delen av Vansbro kommun utgörs av Västerdalälvens avrinningsområde.

Försurning och kalkning

Vissa av kommunens sjöar och vattendrag är försurade. Ofta är det de högst belägna sjöarna i avrinningsområdet som är känsligast för försurning. Där är jordlagren tunna, grovkorniga och urlakade, så det finns inte så mycket ämnen som kan motverka försurningen. För att våra försurade vattenmiljöer ska må bra kalkas vissa sjöar, vattendrag och våtmarker.

I vår kommun sker kalkningen från kalkningsautomat och från båt.

Strandskydd

Stränderna längs sjöar och vattendrag är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöerna. Strandskyddet inrättades för att skydda och bevara våra möjlighetet att promenera längs stränderna, bada, fiska och åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna och vattnet.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Strandskyddet innebär att området inom 100 meter från en sjö eller vattendrags strandkant är skyddat. Skyddet gäller även 100 meter ut i vattnet från strandens kant.

Kontakta kommunen om du vill veta mer om strandskyddet i ett visst område.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019