Nedlagda deponier

Vansbro kommun har påbörjat ett arbete med att fastställa status kring föroreningssituationen vid de gamla deponierna. Undersökningarna ska utmynna i bedömningar av varje deponis föroreningsgrad som innefattar risker för miljö och hälsa samt förslag på eventuella fortsatta utredningar eller åtgärder.
Bedömningarna ska vara underlag i kommunens arbete för att Vansbro kommun ska uppfylla målet i beslutad avfallsplan gällande nedlagda kommunala deponier.

Uppdraget som Tyréns Sverige AB fick omfattade att ta fram en provtagningsplan för var och en av de tre nedlagda kommunala deponierna Källbackstippen, Nås avfallstipp samt Skälsmyran i Äppelbo. Provtagningsplanen togs fram hösten 2023.

Vad innebär provtagningplan

Provtagningsplanerna kommer att omfatta undersökning av föroreningar i mark och grundvatten för att kunna bedöma miljö- och hälsorisker avseende mark och grundvatten. Undersökningarna har till uppgift att kartlägga om föroreningar finns på området samt översiktligt bedöma spridning.

I provtagningsplanerna beskrivs hur kommande miljötekniska markundersökningarna ska utföras.

Provtagningsplanen ska även omfatta en kartläggning av förekomst av deponigas och olycksrisker kopplade till ras/skred, gropar/håligheter och ytligt förekommande avfall såsom skrot.

Skälsmyran

Denna deponi var i drift till slutet av 70-talet. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall, industriavfall samt slam från enskilda brunnar.

Nås avfallstipp

Denna deponi var i drift till slutet av 70-talet. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall, industriavfall samt avfall från jordbruk.

Källbackstippen

Denna deponi var i drift till 1980. Enligt tidigare inventeringar har den använts till hushållsavfall samt industriavfall (virke, stubbar, sten och jord) samt industriavfall, miljöfarligt avfall.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024