Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på längre sikt. Översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägga ge stöd för mer detaljerad planering.

Bokstavsplattor som visar ordet "plan".

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen.

I översiktsplanen tar vi hänsyn till behov av vägar, nya områden som är lämpliga att utveckla för bostäder och verksamheter, värdefulla grönområden och riksintressen. Vi ser även över miljö- och hälsofrågor när vi tar fram en översiktsplan.

Översiktsplanen kommuniceras med våra medborgare och myndigheter vid två tillfällen; först under samrådet då vi vill få in så mycket synpunkter som möjligt. Därefter justeras planen och ställs ut för granskning innan den antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och ska omprövas vart fjärde år, i samband med en ny mandatperiod. Vi kan även ta ställning till om den ska gälla ett tag till genom att ta beslut om en aktualitetsprövning. Prövningen innebär att vi ser över alla delar i översiktsplanen och avgör om den fortfarande är aktuell. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att rent praktiskt utföra det som politikerna har beslutat.

Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Översiktsplanen är vår vision för hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas i Vansbro framöver.

Den kommuntäckande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2011 och aktualitetsförklarades år 2016. Översiktsplanen fungerar som ett underlag för Vansbro kommuns framtida planering. I de områden där det inte finns en gällande detaljplan gäller översiktsplanen.

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner:

  • Visar kommunens vision för framtida utveckling.
  • Är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning.
  • Är ett underlag för dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende.

Översiktsplan Vansbro kommun , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktualitetsförklaring översiktsplan , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Det kan också finnas fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressenter.

Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela översiktsplanen måste göras om.

I Vansbro har vi ett tematiskt tillägg till översiktsplanen; planen Landsbygdsutveckling i strandnära områden, Lis, som antogs av fullmäktige 2015.

I Lis-planen har vi pekat ut 21 fokusområden som i sig innehåller ett antal områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade Lis-områden.

Här kan det vara lättare att få strandskyddsdispens än i andra strandnära lägen. Syftet är att göra det enklare att bygga bostäder eller starta verksamheter inom till exempel turism.

Lis-planen , 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer om strandskydd

Senast uppdaterad: 15 juni 2023