Detaljplan Bagaren 1, 9 och 10

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i flera våningar.

Ortkarta

Ortofoto över delar av centrala Vansbro, där planområdet är markerat med blåvit linje

Planområdet ligger längst med Norra Allégatan i centrala Vansbro och omfattar fastigheterna Bagaren 1, Bagaren 9 och Bagaren 10.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning av Bagaren 1,9 och 10 den 2022-10-25 .

Status

Framtagande handlingar för planförslag pågår.

DNR

L 2023-000041

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2022-01486

Beslut Samråd


Beslut Granskning


Beslut Antagande


Senast uppdaterad: 1 juni 2023