Detaljplan Bagaren 1, 9 och 10

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i flera våningar.

Ortkarta

Ortofoto över delar av centrala Vansbro, där planområdet är markerat med blåvit linje

Området ligger längst med Norra Allégatan i centrala Vansbro och omfattar fastigheterna Bagaren 1, Bagaren 9 och Bagaren 10.

Vad händer nu?

Nu påbörjar Vansbro kommun arbetet med att undersöka möjligheten att ta fram en detaljplan för området. Ett första steg är att undersöka markens lämplighet för bostäder vilket sker genom en markundersökning. Kommunen har även ansökt om rivningslov för husen på Bagaren 10.

Markundersökningar

Borrning kommer att genomföras under vecka 50 och framåt. Arbetet förväntas inte störa närboende eller påverka på något sätt, utan vi vill informera er om vad som pågår på området. Syftet med undersökningen är att säkertsälla att marken är lämplig för flerbostadshus.

Provresultaten kommer att sammanställas och granskas innan kommunen vet om arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området kan fortsätta som planerat.

Hur går en översiktlig miljöteknisk markundersökning till?

Vansbro kommun kommer att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna. Undersökningen omfattar provborrningar för att säkertsälla att marken är lämlig för flerbostadshus.

Senast uppdaterad: 12 december 2022