Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för del av Heden 8:23

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, odling och djurhållning inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Planområdet är idag ett oexploaterat kalhygge. Ett plangenomförande innebär att del av fastigheten Heden 8:23 kan styckas av för att bilda en eller som högst tre bostadsfastigheter där även djurhållning och odling får bedrivas.

Här befinner sig planen i planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där planförslaget presenteras för allmänhet och andra remissinstanser.

Tyck till om förslaget

Under samrådet vill vi samla in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Samrådstiden för detaljplanen pågår mellan 11 april och 23 maj 2022.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se, eller per post till:

Plan- och byggenheten, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

Det finns möjlighet att lämna synpunkter i både samråds- och granskningsskedet. Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

För frågor och upplysningar kontakta plansamordnare Emma Hogander via e-post: emma.hogander@vansbro.se

Planförslagets handlingar

1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Handlingarna hittar du under Mer information.

Samrådstiden för detaljplanen pågick mellan 11 april och 23 maj 2022.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022