Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för Mossebo

Syftet med detaljplanen är bland annat att göra det möjligt att behålla de förskolelokaler som tillfälligt finns på platsen.

Detta kan möjliggöras genom att ändra mark som idag är avsedd för gata och allmänt ändamål till skola. Förslaget ska också göra det möjligt att expandera förskoleområdet och utveckla verksamheten vid idrottsplatsen Vanåvallen.

Här befinner sig planen i planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där planförslaget presenteras för allmänhet och andra remissinstanser.

Tyck till om förslaget

Under samrådet vill vi samla in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Samrådstiden för detaljplanen pågick mellan den 24 januari och 7 mars 2022.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se, eller per post till:

Plan- och byggenheten, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

Det finns möjlighet att lämna synpunkter i både samråds- och granskningsskedet. Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

På grund av rådande Covid-19-pandemi och risk för smittspridning hölls inget samrådsmöte. För frågor och upplysningar kontakta Plan- och byggenheten via e-post: planochbygg@vansbro.se

Planförslagets handlingar

1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Handlingarna hittar du under Mer information.

Samrådstiden för detaljplanen pågick mellan 24 januari och 7 mars 2022.

Senast uppdaterad: 1 september 2022