Karta över Östanå

Lokalisering av detaljplanen för Östanå

Detaljplan för Östanå

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus samt att skapa ett vattennära naturstråk närmast vattnet.

Området planläggs med huvuddelen markområde för bostäder medan remsan närmast vattnet planläggs för natur. Vattenområdet planläggs som en kombination av öppet vattenområde och område där bryggor får uppföras.

Här befinner sig planen i planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i granskningsskede där planförslaget återigen presenteras för allmänhet och andra remissinstanser.

Läs mer om granskning vid detaljplanearbete på Boverketes hemsidan.

Granskningstiden har löpt ut

Under granskningen samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Granskningstiden för detaljplanen pågick mellan 4 januari och 31 januari 2023.

Efter granskningen kommer vi att sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Dagvattenutredning
  4. Undersökning om betydande miljöpåverkan
  5. Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik
  6. Teknisk PM Geoteknik
  7. Översiktlig miljöteknisk markundersökning
  8. Samrådsredogörelse
  9. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023