Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Detaljplan för Östanå

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus samt att skapa ett vattennära naturstråk närmast vattnet.

Karta över Östanå

Lokalisering av detaljplanen för Östanå

Området planläggs med huvuddelen markområde för bostäder medan remsan närmast vattnet planläggs för natur. Vattenområdet planläggs som en kombination av öppet vattenområde och område där bryggor får uppföras.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 2020-08-18: KS 2020-00767.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i granskningsskede där planförslaget återigen presenterats för allmänhet och andra remissinstanser.

Status

Efter granskning framkom det att en naturvärdesinventering med inriktning på fågel krävs. Denna utfördes sommaren 2023.

DNR

L 2022-000083

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2020-00767

Beslut Samråd

KS 2021-00658

Beslut Granskning

KS 2022-01673

Beslut Antagande


Granskningstiden har löpt ut

Under granskningen samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Granskningstiden för detaljplanen pågick mellan 4 januari och 31 januari 2023.

Efter granskningen kommer vi att sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Dagvattenutredning
  4. Undersökning om betydande miljöpåverkan
  5. Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik
  6. Teknisk PM Geoteknik
  7. Översiktlig miljöteknisk markundersökning
  8. Samrådsredogörelse
  9. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 18 september 2023