Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för Östanå

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus samt att skapa ett vattennära naturstråk närmast vattnet.

Området planläggs med huvuddelen markområde för bostäder medan remsan närmast vattnet planläggs för natur. Vattenområdet planläggs som en kombination av öppet vattenområde och område där bryggor får uppföras.

Vad händer nu?
Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där berörda ges möjlighet att påverka utformningen av planen.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter i både samråds- och granskningsskedet.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Undersökning om eventuellt betydande miljöpåverkan
4. Geoteknisk utredning
5. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Sektor Samhälle, maila till samhallsbyggnad@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.
Övriga handlingar hittar du under Mer information.

Samrådstiden för detaljplanen pågick mellan 21 juni och 15 augusti 2021.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022