Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Detaljplan för Söderåsen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning för de byggnader som idag inhyser Söderåsens äldreboende.

Söderåsens äldreboende

Exteriörbild Söderåsens särskilda boende.

Genom att planlägga för bostäder, förskoleverksamhet, lättare öppenvård och omsorg samt centrumändamål ges förutsättningar att nyttja lokalerna för flera olika typer av ändamål i framtiden.

Här befinner sig planen i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade att påbörja en detaljplaneläggning den 2021-03-17 : KS 2021-00267.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i granskningsskedet där planförslaget återigen presenteras för allmänhet och andra remissinstanser.

Status

Planförslaget var ute för granskning mellan den 29 maj och 19 juni 2023.

DNR

L 2022-000088

Beslut Planbesked/ Uppdrag

KS 2021-00267

Beslut Samråd

KS 2022-00748

Beslut Granskning

KS 2023-00538

Beslut Antagande


Granskningstiden har löpt ut

Under granskning samlar vi in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Granskningsstiden för detaljplanen pågick mellan den 29 maj och 19 juni 2023.

Efter granskning sammanställs de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Samrådsredogörelse
  4. Bullerutredning
  5. Riskutredning
  6. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  7. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 18 september 2023