Söderåsens äldreboende

Exteriörbild Söderåsens särskilda boende.

Detaljplan för Söderåsen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning för de byggnader som idag inhyser Söderåsens äldreboende.

Genom att planlägga för bostäder, förskoleverksamhet, lättare öppenvård och omsorg samt centrumändamål ges förutsättningar att nyttja lokalerna för flera olika typer av ändamål i framtiden.

Här befinner sig planen i planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där planförslaget presenteras för allmänhet och andra remissinstanser.

Tyck till om förslaget

Under samrådet vill vi samla in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Samrådstiden för detaljplanen pågick mellan den 13 juni och 25 juli 2022.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se, eller per post till:

Plan- och byggenheten, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

Det finns möjlighet att lämna synpunkter i både samråds- och granskningsskedet. Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Planförslagets handlingar

1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Riskutredning
5. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Handlingarna hittar du under Mer information.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022