Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för Vansbro brandstation

Syftet med planläggningen är att möjliggöra bildandet av en fastighet för räddningstjänstens anläggningar inom industriområdet på Grönalid.

Området planläggs för användningarna räddningstjänst och industri. För att få liknande planförhållanden längs hela Fabriksvägens sträckning inom kvarteret planläggs även ett område norr om räddningstjänsten upp mot Kroons väg med samma användningar. Detta ger räddningstjänsten förutsättning att utöka sitt område samtidigt som möjligheten att etablera nya industriverksamheter finns kvar.

Vad händer nu?
Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och planen har varit på granskning under tiden 2 juni och 30 juni 2021.
Vi på planenheten kommer nu att ta ställning till de synpunkter som kommit in under granskningsskedet.

Planen beräknas antas under hösten 2021.

Granskningsförslaget bestod av följande handlingar:
1. Plankarta
2. Planbeskrivning inkl behovsbedömning
3. Dagvattenutredning
4. Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Sektor Samhälle, maila till samhallsbyggnad@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.
Övriga handlingar hittar du under Mer information.

För frågor och upplysningar kontakta Sektorchef Per-Erik Nilsson via e-post:
per-erik.nilsson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022