Illustrationsbild nya brandstationen Vansbro.

Lokalisering

Detaljplan för del av Heden 8:23

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, odling och djurhållning inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Planområdet är idag ett oexploaterat kalhygge. Ett plangenomförande innebär att del av fastigheten Heden 8:23 kan styckas av för att bilda en eller som högst tre bostadsfastigheter där även djurhållning och odling får bedrivas.

Här befinner sig planen i planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och vi är nu i granskningsskede där planförslaget återigen presenteras för allmänhet och andra remissinstanser.

Läs mer om granskning vid detaljplanearbete på Boverketes hemsidan.

Tyck till om förslaget

Under granskningen vill vi samla in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Tyck till om planförslaget av granskning II.

Granskningstiden för detaljplanen pågår mellan 13 mars och 2 april 2023.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se
eller per post till:
Plan- och byggenheten
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Observera att endast skriftliga synpunkter ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Planförslagets handlingar

  1. Planbeskrivning
  2. Plankarta
  3. Rapport grundvatten
  4. Undersökning av betydande miljöpåverkan
  5. Granskningsutlåtande
  6. Fastighetsförteckning

Handlingarna hittar du under Mer information.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, maila till planochbygg@vansbro.se om du önskar få tillgång till den.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023