Avlopp

Här får du veta hur du ansluter dig till kommunalt avlopp och vad som gäller om du ska anlägga eget avlopp.

Bild

Det är det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB som ansvarar för de kommunala avloppsledningarna i Vansbro kommun.

Har du frågor om kommunalt avlopp kan du läsa mer på Dala vatten och avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet kan du kontakta Dala vatten och avfall som är det kommunala bolag som ansvarar för vatten, avlopp och avfall i Vansbro kommun. Mer information hittar du på Dala vatten och avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet får du istället ansöka om att få göra ett enskilt avlopp. Det kan anläggas för ett eller flera hushåll.

Avloppsvatten

Allt du spolar ner i toaletten och vatten från bad, disk och tvätt blir avloppsvatten. Innan vattnet får släppas ut i vår miljö måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

  • Smittämnen som bakterier och virus
  • Syreförbrukande ämnen
  • Näringsämnen som fosfor och kväve
  • Läkemedelsrester
  • Rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet

Anmälan eller tillståndsansökan

Om du har planer på att göra ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt så ta tidigt kontakt med miljökontoret. Bad-, disk- och tvättavlopp ska anmälas och du måste ansöka om tillstånd för att få anlägga ett wc-avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas.

Om du redan idag har ett enskilt avlopp kan du göra en avloppskoll för att ställa en diagnos på din befintliga anläggning. Du kan på avloppsguiden.se hitta en checklista för egenkontroll där du ser om ditt avlopp är grönt, gult eller rött. Du hittar checklistan på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Till anmälan eller ansökan ska du bifoga information om den anläggning som du vill installera (till exempel ritning, typ av slambrunn, val av reningssteg, produkt för kemisk fällning av fosfor eller fosforfälla). Bifoga även en karta som tydligt visar anläggningens läge på fastigheten, närliggande dricksvattenbrunnar (inom 100 meter) och var slamtömningsfordon kan stå vid tömning.

Ändring av avloppsanordning

Om du vill göra en ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning ska du anmäla det till miljökontoret. En sådan ändring skulle kunna vara att du installerar en till toalett, startar caféverksamhet vilket ökar mängden avloppsvatten eller om du installerar en oljeavskiljare i ett garage skulle sammansättningen av avloppsvattnet kunna påverkas.

Val av teknik

Vi på miljökontoret kan ge information men inte planera avloppet åt dig.Ta gärna hjälp av en avloppsentreprenör för att komma fram till vilken avloppslösning som är lämplig för just din fastighet. För mer tips och råd till dig som har eller funderar på att skaffa eget avlopp, se följande webbplatser:

Avgift och handläggningstid

Handläggning av en ansökan om ett enskilt avlopp med ansluten vattentoalett kostar
7 600 kronor och handläggningstiden är cirka sex till åtta veckor. Handläggning av en ansökan om ett enskilt avlopp utan ansluten vattentoalett kostar 5 700 kronor och handläggningstiden är cirka sex till åtta veckor.

Entreprenörsrapport

Tillsammans med det beslut som du får bifogas en entreprenörsrapport som ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. När avloppsanläggningen är klar ska entreprenörsrapporten, tillsammans med fotodokumentation, skickas in till miljökontoret.

Slam och latrin ska hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om du har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver du tömma dessa regelbundet för att det ska fungera som det är tänkt.

Slam

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av Dala vatten och avfalls entreprenörer. Hämtning av slam ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Du hittar mer information om slam, avgifter och tömningsintervall på Dala vatten och avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

Latrin

Du som har torrdass kan köpa latrinkärl på återvinningscentralen.

Läs mer om latrin på Dala vatten och avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppehåll i hämtning av slam eller förlängt slamtömningsintervall

Om fastigheten kommer vara obebodd under en längre period kan du anmäla till miljökontoret att du vill ha uppehåll i hämtning av slam.

Om din avloppsanläggning är lågt belastad kan du ansöka om längre tömningsintervall. Du söker dispens hos miljökontoret. Observera att slamavskiljaren måste vara rätt dimensionerad för att längre tömningsintervall ska kunna beviljas. För bad-, disk- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 kubikmeter).

Eget omhändertagande av latrin eller slam

Vill du ta hand om slammet själv behöver du ansöka om tillstånd från miljökontoret.

Senast uppdaterad: 14 september 2020