Enskilt avlopp

När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet kan du istället ha ett enskilt avlopp. Om du vill installera enskilt avlopp eller göra förändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan.

Bild

Det finns olika typer av enskilda avlopp. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen.

Miljökontoret gör tillsyn av enskilda avlopp för att säkerställa att de uppfyller miljökraven.

Sök tillstånd eller lämna anmälan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att göra en anmälan.

 • Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med vattentoalett (WC).
 • Du kan behöva söka tillstånd för avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra en befintlig anläggning.

Sök tillstånd eller lämna en anmälan om enskilt avlopp.

Avloppsvatten

Allt du spolar ner i toaletten och vatten från bad, disk och tvätt blir avloppsvatten. Innan vattnet får släppas ut i vår miljö måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

 • Smittämnen som bakterier och virus
 • Syreförbrukande ämnen
 • Näringsämnen som fosfor och kväve
 • Läkemedelsrester
 • Rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet

Anmälan eller tillståndsansökan

Om du har planer på att göra ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt så ta tidigt kontakt med miljökontoret. Bad-, disk- och tvättavlopp ska anmälas och du måste ansöka om tillstånd för att få anlägga ett wc-avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas.

Om du redan idag har ett enskilt avlopp kan du göra en avloppskoll för att ställa en diagnos på din befintliga anläggning. Du kan på avloppsguiden.se hitta en checklista för egenkontroll där du ser om ditt avlopp är grönt, gult eller rött. Du hittar checklistan på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Till anmälan eller ansökan ska du bifoga information om den anläggning som du vill installera (till exempel ritning, typ av slambrunn, val av reningssteg, produkt för kemisk fällning av fosfor eller fosforfälla). Bifoga även en karta som tydligt visar anläggningens läge på fastigheten, närliggande dricksvattenbrunnar (inom 100 meter) och var slamtömningsfordon kan stå vid tömning.

Ändring av avloppsanordning

Om du vill göra en ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning ska du anmäla det till miljökontoret. En sådan ändring skulle kunna vara att du installerar en till toalett, startar caféverksamhet vilket ökar mängden avloppsvatten eller om du installerar en oljeavskiljare i ett garage skulle sammansättningen av avloppsvattnet kunna påverkas.

Val av teknik

Vi på miljökontoret kan ge information men inte planera avloppet åt dig.Ta gärna hjälp av en avloppsentreprenör för att komma fram till vilken avloppslösning som är lämplig för just din fastighet. För mer tips och råd till dig som har eller funderar på att skaffa eget avlopp, se följande webbplatser:

Avgift och handläggningstid

Handläggning av en ansökan om ett enskilt avlopp med ansluten vattentoalett kostar
7 600 kronor och handläggningstiden är cirka sex till åtta veckor. Handläggning av en ansökan om ett enskilt avlopp utan ansluten vattentoalett kostar 5 700 kronor och handläggningstiden är cirka sex till åtta veckor.

Entreprenörsrapport

Tillsammans med det beslut som du får bifogas en entreprenörsrapport som ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. När avloppsanläggningen är klar ska entreprenörsrapporten, tillsammans med fotodokumentation, skickas in till miljökontoret.

Så fungerar ett enskilt avlopp

Det finns många varianter av enskilda avlopp. De allra flesta består av en slamavskiljare och någon form av efterföljande rening. Om en vattentoalett (WC) är ansluten till anläggningen måste det finnas både slamavskiljning och efterföljande rening.

Slamavskiljning

Slamavskiljaren är oftast i betong eller plast. Här samlas slam som en tankbil kommer och tömmer minst en gång per år. I Vansbro kommun sköts slamtömningen av Dala Vatten och Avfall AB. Läs mer om slamtömning hos Dala Vatten och Avfall AB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och placering av slamavskiljaren bör ej överstiga 10 meter. Vid långa avstånd kan man installera en sugledning för att undvika extra slangdragning eller behöva ändra placering av slamavskiljaren.

I vissa fall kan du söka dispens från årlig slamtömning. Det innebär att anläggningen i stället töms vartannat eller vart tredje år. Dispens söker du hos miljöenheten.

Efterföljande rening

Vattnet i ett enskilt avlopp kan renas på olika sätt. De vanligaste sätten att rena vattnet är genom:

 • infiltration
 • markbädd
 • minireningsverk och kompakta lösningar
 • uppsamling i sluten tank.

För att en infiltration och en markbädd ska rena avloppsvattnet tillräckligt behöver det vara minst en meter mellan spridarlager och högsta grundvattennivån under hela året. Det kan vara bra att sätta ner ett grundvattenrör vid sidan om bädden för att kontrollera detta. Ibland behöver avloppsvattnet pumpas ut i bädden.

Infiltrationsanläggning

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. En förutsättning för att en infiltration ska fungera är att marken är tillräckligt genomsläpplig, till exempel att den består av morän som inte är för lerig.

En infiltrationsanläggning innehåller delar som slamavskiljare, fördelningsbrunn, spridarledningar i grusbädd under marken och luftningsrör som sticker upp ovan mark. Vanligen krävs 30 kvadratmeter för ett hushåll.

Det finns också infiltrationer med moduler. De ska alltid anläggas enligt tillverkarens anvisningar. Reningen och funktionen liknar den i en traditionell infiltration.

Markbädd

I en markbädd renas vattnet i en grus- och sandbädd. En markbädd används när marken är för lerig för att en infiltration ska fungera. Markbädden har ett uppsamlingsrör i botten som går till en uppsamlingsbrunn och vidare till ett dike, ett täckdike eller någon annan utsläppspunkt. Det finns även luftning på uppsamlingsrören. Vanligen krävs 25 kvadratmeter för ett hushåll.

Ibland behöver en markbädd kompletteras med en kalkfilterbrunn eller kemisk fällning i slamavskiljaren. En del väljer att sortera bort urin för att sedan sprida det under växtsäsongen.

Det finns också markbäddar med moduler. De ska alltid anläggas enligt tillverkarens anvisningar. Reningen och funktionen liknar den i en traditionell markbädd.

Minireningsverk och kompakta lösningar

Ett minireningsverk är en tekniskt avancerad anläggning och kan se olika ut. Här sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt. Tekniken som används för rening är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och enbart kemisk rening. Ibland ställs det krav på extra rening efter minireningsverket, till exempel genom en uv-brunn, ett singeldike eller en liten infiltration eller markbädd.

Det finns också kompakta lösningar som fungerar som en förtillverkad markbädd eller som ett enklare reningsverk. Reningsverken och kompakta lösningar används ofta istället för markbädd eller när det ställs högre krav på rening. En del vill ha reningsverk för att de upptar en liten yta. Ett reningsverk kräver alltid skötsel och kontroll och ofta serviceavtal.

Sluten tank

En sluten tank för allt avloppsvatten bör bara användas om du har en liten vattenförbrukning, exempelvis i ett fritidshus som används sparsamt. De slutna tankarna brukar vara 3–6 kubikmeter.

Slambilen tömmer och kör allt avloppsvatten till ett kommunalt reningsverk där vattnet renas. Om du har en snålspolande toalett eller vakuumtoalett kopplat till en sluten tank och låter övrigt vatten (gråvatten eller bad- disk- och tvättvatten) gå till en slamavskiljare och vidare till en liten infiltration eller markbädd. Det finns även förtillverkade gråvattenfilter.

Läs mer om olika avloppstekniker på avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats.

Slam och latrin ska hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om du har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver du tömma dessa regelbundet för att det ska fungera som det är tänkt.

Slam

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av Dala vatten och avfalls entreprenörer. Hämtning av slam ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Du hittar mer information om slam, avgifter och tömningsintervall på Dala vatten och avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

Latrin

Du som har torrdass kan köpa latrinkärl på återvinningscentralen.

Läs mer om latrin på Dala vatten och avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppehåll i hämtning av slam eller förlängt slamtömningsintervall

Om fastigheten kommer vara obebodd under en längre period kan du anmäla till miljökontoret att du vill ha uppehåll i hämtning av slam.

Om din avloppsanläggning är lågt belastad kan du ansöka om längre tömningsintervall. Du söker dispens hos miljökontoret. Observera att slamavskiljaren måste vara rätt dimensionerad för att längre tömningsintervall ska kunna beviljas. För bad-, disk- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 kubikmeter).

Eget omhändertagande av latrin eller slam

Vill du ta hand om slammet själv behöver du ansöka om tillstånd från miljökontoret.

Senast uppdaterad: 25 april 2024