Behandling av personuppgifter (GDPR)

Här kan du läsa om hur vi på Vansbro kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Behandling av personuppgifterna kan till exempel vara att de samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

Enligt dataskyddsförordningen har du under vissa förutsättningar rätt att:

 • få veta hur dina uppgifter har behandlats
 • få dina personuppgifter raderade eller rättade
 • få dina personuppgifter flyttade
 • begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör
 • lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommunen behöver spara och behandla dina personuppgifter i olika sammanhang, till exempel när du kontaktar oss i ett ärende eller gör en anmälan genom någon av våra blanketter. Då registreras dina personuppgifter i någon form av register. Vansbro kommun behandlar alltid dina personuppgifter enligt reglerna i dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Det kallas för att begära ett registerutdrag.

Vi använder bara dina personuppgifter till det ändamål som var aktuellt när vi fick ta del av dem, men om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det betyder att andra medborgare, media och myndigheter har rätt att ta del av informationen eftersom att det är en allmän handling.

Dina personuppgifter kan komma att delas mellan olika verksamheter inom kommunen eller med andra myndigheter, till exempel Skatteverket, Polismyndigheten eller Försäkringskassan. Det beror på vad ditt ärende gäller och vilka skyldigheter kommunen har (till exempel vid myndighetsutövning).

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket innebär att uppgifterna kan komma att sparas för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen.

Nämnderna i Vansbro kommun är personuppgiftsansvariga och ytterst ansvariga för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Varje verksamhet har mer detaljerad information om personuppgifterna som behandlas hos dem, som till exempel

 • vilka uppgifter som samlas in
 • i vilket syfte de behandlas
 • om uppgifterna hämtats från eller skickats till en annan part
 • uppgifternas lagringstid
 • om uppgifterna kommer att behandlas i ett land utanför EU.

Det finns sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. De vanligaste grunderna för kommunen är

 • myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse

Vi måste behandla personuppgifterna för att kunna utföra myndighetsutövning eller en uppgift av allmänt intresse. Det kan till exempel gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag.

Vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet enligt lagar eller regler, som till exempel kraven i offentlighets- och sekretesslagen, bokföringslagen och skollagen.

Vill du få information om dina registrerade personuppgifter, begära ut ett registerutdrag, ändra eller ta bort uppgifter eller något annat som rör dina personuppgifter? Skicka ett mejl till kommunens officiella e-postlåda eller ring till växeln så hjälper vi dig.

Om du har frågor, klagomål eller synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas ber vi dig att i första hand kontakta den tjänsteman eller verksamhet som handlägger ditt ärende och är insatt i just den personuppgiftsbehandlingen.

Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud, det gör du enklast genom att ringa till kommunens växel eller skicka ett mejl till dataskyddsombud@vansbro.se.

Senast uppdaterad: 28 september 2023