Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen vansbro.se

Vansbro kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den på ett enkelt och bra sätt.

Vansbro kommun har åtagit sig att göra webbplatsen vansbro.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status på webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet på digital offentlig service. De bristande punkter vi känner till kan du läsa om här:

Vissa bilder saknar alt-texter. Det gör det svårt att uppfatta innehållet i bilden för användare som har nedsatt synförmåga och använder tekniska verktyg för att ta del av webbplatsens innehåll. Bilderna kommer att få en översyn i samband med att vi byter bildhanteringsverktyg under 2023.

Filmer produceras i så stor utsträckning som möjligt med syftet att innehållet ska kunna uppfattas utan syntolk, men vissa undantag kan förekomma.

Textning av kommunfullmäktiges webbsändningar. Längre filmer från bland annat kommunfullmäktige är inte textade eller syntolkade. Organisationen åberopar här oskäligt betungande anpassning till tillgänglighetskraven. Att genomföra ett textningsarbete eller syntolkningsarbete av en film som är flera timmar lång är väldigt tidskrävande, och vi är liten organisation med begränsade resurser. För att ta del av agenda och beslut från kommunfullmäktige kan webbesökare alltid hitta mötesunderlag till kommunfullmäktige på webbplatsen Länk till annan webbplats., liksom nyheter kring vilka beslut som fattas i viktiga frågor som berör våra målgrupper.

Vissa PDF-dokument är fortfarande inte helt tillgänglighetsanpassade. Det gör att de kan vara svåra att läsa för en besökare på webbplatsen som läser dokumenten med tekniska hjälpmedel. Vi jobbar kontinuerligt med att tillgängliggöra redan existerade dokument och att nya dokument ska följa kraven på digital tillgänglighet. I de flesta fall byter vi ut dokumenten mot HTML-sidor.

Det finns webbsidor där rubrikstrukturen inte alltid är korrekt uppmärkta.

Rätt uppmärkta rubriker med h-element bidrar bland annat till att personer som använder skärmläsare lättare kan ta till sig innehållet på en webbsida. Ett vanligt misstag som ofta görs är att bara ”feta” till exempel en mellanrubrik på en sida och inte använda publiceringsverktygets inbyggda formateringsfunktioner. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda felaktigt formaterade rubriker och genomför regelbundna utbildningsinsatser för webbredaktörer.

Visuell tangentbordsnavigation i sidfoten saknas.

När användaren förflyttar sig med hjälp av tangentbordet i webbplatsens sidfot markeras inte länkarna visuellt. Vi arbetar på att åtgärda problemet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker tillgänglighetsproblem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta kommunikationsenheten i Vansbro kommun på följande sätt:

Klagomål i frågor som rör digital tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Självskattning

Vi gör kontinuerligt självskattningar (intern testning) av vansbro.se. Senaste självskattningen gjordes via Myndigheten för digital förvaltnings, DIGGs, tillgänglighetstest 5 december 2022.

Automatisk testning

Varje gång vi publicerar en ny webbsida körs ett automatisk tillgänglighetstest av aktuell webbsidan av webbverktyget Sitevision. Vi använder också ett externt verktyg, Siteimprove, för att testa tillgängligheten på webbplatsen och åtgärda eventuella problem.

Förenklad övervakning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har 17 november 2021 skickat en rapport på en genomförd granskning av webbplatsen vansbro.se genom förenklad övervakning.

Vansbro kommun har sedan dess tillsammans med extern webbförvaltare gått igenom bristerna i rapporten och åtgärdar dessa. Rapporten ger kommunen en möjlighet att uppskatta hur väl vår webbplats uppfyller lagkraven på digital tillgänglighet.

Redogörelsen uppdaterades 6 december 2022

Senast uppdaterad: 4 januari 2023