Visselblåsning i Vansbro kommun

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Vansbro kommun har därför en visselblåsarfunktion som är till för de som har en arbetsrelation till Vansbro kommun.

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Vansbro kommun. I vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du har misstanke om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter.

Varför har Vansbro kommun en visselblåsarfunktion?

I december 2021 trädde en ny lag ikraft. – den s.k. visselblåsarlagen (SFS 2021:890) – som i praktiken är en skärpning av tidigare lagstiftning på området.

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i en arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Det som rapporteras (visselblåses) ska vara sådant att det finns ett allmänintresse att det blir känt.

Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Regelverket förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som larmat. Repressalier kan vara exempelvis avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, kränkande tillmälen, mobbning och mycket annat. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs.

Lagen omfattar en vid personkrets, inte bara som sedvanligt anställda i verksamheten samt inhyrd och inlånad personal, utan även arbetssökande, praktikanter, volontärer, personer i företagsledningen och aktieägare verksamma i ett aktiebolag.

Arbetsgivare som har minst 50 anställda är skyldiga att inrätta särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning, som ska kunna ske muntligen eller skriftligen. Lagen bygger också på att rapporteringen som huvudregel ska ske internt först. Det ska samtidigt finnas särskilt utsedda enheter eller personer med en självständig och oberoende ställning som ska ha ansvara för hanteringen av visselblåsarärenden.

Vansbro kommun är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter

När ska funktionen inte användas?

En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen, utan hanteras internt eftersom det inte är förenligt med kravet på ett allmänintresse.

Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

För generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kommunens sida för synpunktshantering.

Så här gör du en anmälan

Du hittar Vansbro kommuns visselblåsarfunktion, som hanteras av den externa och oberoende aktören Human&heart via länken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Namnet på Human&hearts visselblåsartjänst är Trust&heart.

Vill du göra en anmälan per

telefon, ring 08-82 40 00, öppet 08.00-16.00.

brev, skriv till Human&heart, Pelle Bergs backe 3c, 79150 Falun
mail, skicka till info@humanheart.se

Du kan också träffa oss för att göra anmälan.

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

Vad behöver jag tänka på?

  • Att du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.
  • Att du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat. Du kan också vara öppen med din identitet gentemot visselblåsarfunktionen men samtidigt vara anonym mot din arbetsgivare (förutsatt att din arbetsgivare har lagt ut visselblåsarfunktionens hantering till en extern organisation).

Vad händer efter att jag skickat in min rapport?

När du lämnat in din rapport skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.

Du kan alltid följa ärendets status genom att logga in med särskilt ID och lösenord. Du kommer inom sju arbetsdagar få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att erhålla uppföljning genom att ange detta i ärendebeskrivningen.

Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig. Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du erhåller när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren. Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

Ärendet kommer resultera i någon av följande åtgärder

Det beslutas att inledas en förutredning för att utreda, genom interna eller externa utredare, om det finns skälig anledning att anta att missförhållanden och/eller andra allvarliga situationer har inträffat.

Efter en genomförd förutredning kan ärendet komma att övergå i en fullskalig utredning där syftet är att klargöra om en överträdelse har inträffat eller inte.

Ärendet kan komma att avskrivas.

Ärendet kan komma att överlämnas till andra rättsvårdande myndigheter eller kontrollorgan.

Om din rapport skulle visa sig vara falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation. Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023