Demokrati

Regeringsformen slår fast att kommuner ska sköta lokala angelägenheter av allmänt intresse och att besluten ska fattas i valda församlingar. Det kommunala åtagandet är omfattande och stort. Det kommunala självstyret möjliggör anpassning till lokala förutsättningar, effektivt resursanvändande och att kommuner hittar innovativa lösningar på lokala utmaningar. När besluten fattas närmare de som faktiskt berörs finns större möjligheter för den enskilda medborgaren att påverka och vara delaktig och de beslut som fattas har därmed större legitimitet från medborgarna. Som medborgare kan du, förutom att delta vid allmänna val, påverka genom att lämna medborgarförslag, synpunkter och förslag. Du kan också delta i medborgardialoger. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och där finns möjlighet att ställa frågor till politikerna genom ”Allmänhetens frågestund”.