Interpellationer, frågor och motioner

Här kan du följa vad enskilda förtroendevalda i kommunens beslutande församling, fullmäktige, har ställt för frågor till andra förtroendevalda med direkt politiskt ansvar eller vilka förslag man lagt fram i form av motioner.

Bild på beslutsklubba

En interpellation är en fråga som en ledamot i kommunfullmäktige kan ställa till en förtroendevald som har ett direkt politiskt ansvar för ett visst område. Interpellationen bör ställas i frågor som är av större intresse för kommunen och får inte avse myndighetsutövning mot enskild.

För att inhämta upplysningar kan kommunfullmäktiges ledamöter ställa frågor. Frågan ska kunna besvaras kortfattat, exempelvis genom ett "ja" eller "nej" eller genom att ange ett namn eller en tidpunkt.

En motion är ett sätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige. Det är ledamöter i fullmäktige som kan lämna in motioner. Efter att motionen lämnats in till kommunfullmäktige utreds den genom så kallad beredning. När beredningen är färdig behandlar kommunfullmäktige motionen genom att exempelvis bifalla eller avslå motionen.

2020

Interpellation om förskolan Mossebo

Interpellation om bärbara datorer och politikerportal

Interpellation om föreningsbidrag till vissa föreningar med anledning av covid-19

Interpellation gällande tillfällig beredning för framtida äldreomsorgsberedningen

Interpellation om distansdeltagande vid fullmäktiges sammanträde

Interpellation om sågverksmuseum

Interpellation angående skolchef

Interpellation gällande tillfällig beredning för framtida äldreomsorgsberedningen

2019

Interpellation gällande kommunikationspolicy

Interpellation gällande protokollens utformning

Interpellation gällande Arbetsförmedlingens nedläggning i kommunen

Interpellation gällande utskottet utbildning och arbete

Interpellation gällande rekrytering av kommunchef

Interpellation gällande allmän information

Inga frågor har inkommit under åren 2019 och 2020.

2020

Motion om digitala läkemedelsautomater

Motion om införande av ISO 45001-standard om arbetsmiljöarbete

2019

Motion om pilotprojekt sex timmars arbetsdag

Motion om tidsbegränsade förordnanden för chefer

Motion om medborgarförslag

Motion om ett Vansbro utan engångsplast

Motion om läsplattor

Motion om ett klimatneutralt Vansbro

Motion om visselblåsarfunktion

Motion om inrättande av demokratipris

Senast uppdaterad: 28 september 2022