Bolag och stiftelser

Viss verksamhet har kommunen valt att bedriva i bolagsform. Bolagen är egna juridiska personer som regleras av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen. Bolagen bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare ska genom olika instrument styra och kontrollera. Kommunens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv, där fastställs ändamålet med verksamheten.

Allmänheten ska, precis som i kommunal verksamhet ges insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Bolag

Vansbro Teknik AB

Avloppsreningsverk och ledningsnät ägs av det kommunala bolaget Vansbro Teknik AB som är VA-huvudman. Kommunfullmäktige har också gett uppdraget för insamlingen och behandlingen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen till bolaget. Mer information om Vansbro Teknik AB finns på DVAAB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om Vansbro Teknik AB på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av vatten och avlopps- och avfallsverksamheterna i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommuner. Huvudkontoret ligger i Leksand.

Mer information om Dala Vatten och Avfall AB på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Mittnät AB

MittNät är ett samverkansbolag där de nio kommunala stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro, Åmål, Kil och Årjäng är medlemmar. Samarbetet syftar till att främja fiberutbyggnaden i kommunerna och göra det enklare för nätet, oavsett storlek, att ha samma möjligheter att utveckla bredbandet i sin kommun.

Kommunassurans syd Försäkrings AB

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av en fjärdedel av 73 kommuner. Kommunassurans erbjuder sina ägarkommuner att teckna i huvudsak egendoms- och ansvarsförsäkringar samt biträder även ägarkommunerna i deras skadeförebyggande arbete.

Inlandsbanan AB

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Läs mer på Inlandsbanans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inera AB

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden.

Utveckling i Dalarna Holding AB

Dalarnas 15 kommuner har gemensamt bildat Utveckling i Dalarna Holding AB. Bolaget bedriver inom nuvarande Dalarnas län övergripande regionalt utvecklingsarbete inom Dalarnas kommuner, angelägna och gemensamma sakfrågor samt äger och förvaltar andra länsgemensamma och kommunala bolag.

Kommunalförbund

Brandkåren i norra Dalarna

Ansvaret för räddningstjänst har kommunfullmäktige valt att lägga i ett kommunalförbund, Brandkåren Norra Dalarna, som vi äger tillsammans med Leksand, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Förbundet har sitt säte i Mora.

Läs mer om Brandkåren i norra Dalarna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stiftelse

Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar lägenheter och lokaler. Som ett allmännyttigt bostadsföretag driver Vansbrohem sin verksamhet utan vinstintresse.

Mer om Stiftelsen Vansbrohem på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Privata utförare

Viss verksamhet upphandlas och utförs genom entreprenad. Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att all kommunal verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. När skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare genom avtal ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten.

Allmänheten ska, precis som i kommunal verksamhet ges insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Föreningar

Kommunen är medlem i olika intresseföreningar i syfte att bevaka och utveckla kommunens intressen.

Kommuninvest

Kommuninvest är en ekonomisk förening som ägs och styrs av medlemmarna, 294 kommuner och regioner.

Läs mer om Kommuninvest här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Småkom

SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening för de, till invånarantalet, mindre kommunerna i Sverige. Föreningens syfte är att synliggöra och lyfta fram de små kommunernas aktuella och framtida utmaningar för riksdag, regering, myndigheter och övriga beslutsfattare.

Läs mer om Småkom här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Coompanion Dalarna

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 76 medlemmar som arbetar i hela Dalarnas län.

Dalälvens utvecklingsområde

Dalälvarnas Utvecklingsområde, lokalt ledd utveckling genom leader-metoden med finansiering från Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden.

Finsam Västerdalarna

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

Dalarnas kommunförbund

Dalarnas Kommunförbunds uppdrag är att skapa ett strukturerat samarbete med Region Dalarna, och på så sätt säkra det kommunala inflytandet i det regionala utvecklingsarbetet.

I Dalarnas Kommunförbunds verksamhet ingår Gymnasieantagningen och AV-media.

Dalarnas luftvårdsförbund

Förbundets verksamhet: Ta fram underlag och rapporter om påverkan på luften i Dalarna. Göra redovisningen av utsläpp till luft i Dalarna till ett verktyg i miljömålsarbetet.

Senast uppdaterad: 27 juli 2023