Förvaltningen

Vansbro kommun har en förvaltning. Här jobbar våra tjänstepersoner (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstepersonernas huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras. Förvaltningen är uppdelad i olika sektorer.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska nämnder. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson.
Kommunchef leder förvaltningen och sektorchefer leder de olika sektorerna.

Förvaltningsorganisationen består av fem sektorer: lärande, äldreomsorg, social omsorg, samhälle och service. Inom förvaltningsorganisationen finns även kommunkansliet med stödfunktioner för både den politiska organisationen och sektorerna.

Inom sektor lärande arbetar vi med pedagogisk omsorg och förskola, grundskola, musikskola och anpassad skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Inom sektor äldreomsorg arbetar vi med äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Även stöd och service för personer med funktionsvariationer ryms inom området.

Inom sektor social omsorg arbetar vi med individ- och familjeomsorg och hälso- och sjukvård. Även stöd och service för personer med funktionsvariationer ryms inom förvaltningsområdet.

Inom sektor samhälle arbetar vi med fysisk planering, handlägger bygglov och andra ärenden enligt plan- och bygglagen, samt hanterar mät-, adress-och kartfrågor. Vi arbetar för att kommunens invånare och företag ska ha en god miljö.

Miljökontoret kan beskrivas som den lokala myndigheten för prövning av tillstånd, tillsyn och rådgivning inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, naturvård och miljöfrågor.

Gatu- och parkfrågor samt utbyggnad och drift av kommunens fibernät ryms också inom förvaltningsområdet. Vi handlägger även bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med funktionsvariation.

Även kommunens bibliotek och kulturverksamhet ryms inom förvaltningsområdet. Vidare arbetar vi med fritidsgårdar, simhall och gym.

Sektor service omfattar kommunens fastighetsförvaltning samt stödfunktionerna lokalvård, IT, vaktmästeri och kost.

Kommunledningskontorets roll är att övergripande leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Inom kommunledningskontoret finns bland annat kommunens administrativa stödfunktioner i form av ekonomi, kommunikation, personal och sekretariat.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2023