Förvaltningen

Vansbro kommun har en förvaltning. Här jobbar våra tjänstepersoner (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstepersonernas huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras. Förvaltningen är uppdelad i fyra olika förvaltningsområden.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska nämnder. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson.

Kommunkansliets roll är att övergripande leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Inom kommunkansliet finns bland annat kommunens administrativa stödfunktioner i form av ekonomi, IT, kommunikation, personal och sekretariat.

Intern service omfattar kommunens fastighetsförvaltning samt stödfunktionerna lokalvård, vaktmästeri och kost.

Förvaltningschef
Kommunchef Catarina Willman

Inom förvaltningsområdet samhällsbyggnad arbetar vi med fysisk planering, handlägger bygglov och andra ärenden enligt plan- och bygglagen, samt hanterar mät-, adress-och kartfrågor. Vi arbetar för att kommunens invånare och företag ska ha en god miljö.

Miljökontoret kan beskrivas som den lokala myndigheten för prövning av tillstånd, tillsyn och rådgivning inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, naturvård och miljöfrågor.

Gatu- och parkfrågor samt utbyggnad och drift av kommunens fibernät ryms också inom förvaltningsområdet. Vi handlägger även bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med funktionsvariation.

Förvaltningsområdeschef
Tillförordnad samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson

Inom förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid arbetar vi med pedagogisk omsorg och förskola, grundskola och särskola, gymnasium och vuxenutbildning. Även kommunens bibliotek och kulturverksamhet ryms inom förvaltningsområdet. Vidare arbetar vi med fritidsgårdar och musikskola, simhall och gym.

Förvaltningsområdeschef
Förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid: Lars Lisspers

Inom förvaltningsområdet socialt stöd och omsorg arbetar vi med individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Även stöd och service för personer med funktionsvariationer ryms inom förvaltningsområdet.

Förvaltningsområdeschef
Socialchef Tobias Berg

Senast uppdaterad: 14 december 2021