Förvaltningen

Vansbro kommun har en förvaltning. Här jobbar våra tjänstepersoner (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstepersonernas huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras. Förvaltningen är uppdelad i olika sektorer.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska nämnder. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson.

Kommunledningskontorets roll är att övergripande leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Inom kommunledningskontoret finns bland annat kommunens administrativa stödfunktioner i form av ekonomi, kommunikation, personal och sekretariat.

Sektorchef
Kommunchef Catarina Willman

Inom sektor samhälle arbetar vi med fysisk planering, handlägger bygglov och andra ärenden enligt plan- och bygglagen, samt hanterar mät-, adress-och kartfrågor. Vi arbetar för att kommunens invånare och företag ska ha en god miljö.

Miljökontoret kan beskrivas som den lokala myndigheten för prövning av tillstånd, tillsyn och rådgivning inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, naturvård och miljöfrågor.

Gatu- och parkfrågor samt utbyggnad och drift av kommunens fibernät ryms också inom förvaltningsområdet. Vi handlägger även bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med funktionsvariation.

Även kommunens bibliotek och kulturverksamhet ryms inom förvaltningsområdet. Vidare arbetar vi med fritidsgårdar, simhall och gym.

Sektorchef
Per-Erik Nilsson

Inom sektor lärande arbetar vi med pedagogisk omsorg och förskola, grundskola, musikskola och särskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Sektorchef
Lars Lisspers

Inom sektor social omsorg arbetar vi med individ- och familjeomsorg och hälso- och sjukvård. Även stöd och service för personer med funktionsvariationer ryms inom förvaltningsområdet.

Sektorchef
Vakant

Sektor service omfattar kommunens fastighetsförvaltning samt stödfunktionerna lokalvård,IT, vaktmästeri och kost.

Sektorchef
Olle Wiking

Inom sektor äldreomsorg arbetar vi med äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Även stöd och service för personer med funktionsvariationer ryms inom området.

Sektorchef
Vakant

Senast uppdaterad: 20 januari 2023