Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner, så som barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst, brandkår och renhållning för att nämna några av de obligatoriska uppgifter som alla Sveriges kommuner ansvarar för. Dessa uppgifter är lagstadgade.

Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade, men som man väljer att utföra då det ger service till invånarna och bidrar till att skapa en attraktiv kommun där det är bra att bo. Exempelvis på frivillig verksamhet kan vara stöd till näringsliv, fritids-, förenings- och friluftsverksamhet.

Hur styrs en kommun?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fungerar som kommunens “riksdag” och fattar de övergripande besluten och målen.

Kommunfullmäktige består av förtroendevalda politiker som väljs direkt av kommunens medborgare vart fjärde år. Det innebär att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och följa hur kommunen utför sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens “regering”. De leder och samordnar kommunens verksamheter och förbereder ärenden som kommunfullmäktige sedan ska besluta om.

Förvaltningen ansvarar för de kommunala verksamheterna, handlägger ärenden, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnderna som de är kopplade till. Tjänstepersonerna som är anställda på förvaltningen ska arbeta utifrån de mål och riktlinjer som nämnderna beslutat om.

Förvaltningen ansvarar bland annat för:

  • barnomsorg och utbildning
  • bibliotek
  • hälso- och miljöskydd
  • socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade
  • stadsplanering och byggfrågor
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023